CBS: Door vergrijzing, vanaf 1960 gemiddelde leeftijd 20 jaar hoger

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het werkeloosheidspercentage is gedaald van 9,9 procent in 2011 naar 7,0 procent in 2023. De jeugdwerkeloosheid (15-24 jaar) bedraagt in 2023 15,0 procent vergeleken met 22,8 procent in 2011.

werkloosheidDat is deze week naar voren gebracht door Sean de Boer, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tijdens een persconferentie over de eerste resultaten van de volkstelling Census 2023.
Opvallend is dat ondanks een daling van de werkloosheid, de participatiegraad van de beroepsbevolking (dit zijn de werkenden en werkzoekenden opgeteld) ook gedaald is. ,,De participatiegraad van de bevolking van 15 jaar en ouder kent een daling, van 59,5 procent in 2011 naar 54 procent in 2023. Deze daling valt deels te verklaren uit de toenemende vergrijzing van de bevolking”, aldus het CBS.
Als gekeken wordt naar het percentage werkenden (67.246) ten opzichte van de totale bevolking boven de 15 jaar (133.823), de leeftijd waarop officieel gewerkt mag worden, dan valt uit de CBS-cijfers op dat dit percentage in 2023 50,2 is, een daling van 3,2 procentpunten ten opzichte van 2011. Over dit cijfer (de ratio van 50,2) wordt uitgelegd dat dit een ‘belangrijke indicator is voor het effectief meten van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt’. ,,Deze ratio is een internationale vergelijkingsmaat die onder andere aangeeft welk deel van de beroepsbevolking bijdraagt of potentieel kan bijdragen aan de ontwikkeling van een land. Bijvoorbeeld in de vorm van belastingafdrachten.”
In de persconferentie benadrukt De Boer dat de lagere werkloosheidscijfers mogelijk niet direct te maken hebben met het feit dat meer personen aan het werk zijn. Hij wijt de daling voornamelijk aan de bevolkingssamenstelling en de migratie. ,,In een bepaalde leeftijdscategorie zijn gezinnen met kinderen geëmigreerd waardoor er ook minder van deze groep in de samenleving terug te vinden is. Dit is juist de groep die actief is op de arbeidsmarkt en die je nodig hebt om je economie draaiende te houden. Onze economie is erg afhankelijk van migratiefactoren”, aldus de CBS-directeur.
De arbeidsmarkt heeft dus sterk te maken ook met de leeftijdsopbouw van de bevolking. ,,Hoewel er sprake is van een bevolkingsgroei (zie deze krant gisteren), is deze stijging niet waarneembaar in de leeftijdscategorieën tot 55 jaar. Na het 55ste jaar is er een duidelijke stijging te zien.” En daar komt bij: ,,Het aantal jongeren tussen 2011 en 2023 is afgenomen. In 2011 bedroeg het aandeel jongeren tot 15 jaar nog 19,5 procent, terwijl dit in 2023 is gedaald tot 14,1 procent is. In vergelijking met 1960 is het aandeel jongeren zelfs met bijna twee derde afgenomen. Dit wordt ook wel ontgroening van de bevolking genoemd: het aandeel jongeren neemt af. Er is sprake van vergrijzing wanneer het aandeel van ouderen, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, toeneemt. Dit komt onder meer door een gezondere leefstijl en betere medische technieken.” Het aandeel 65-plussers is bijna een kwart (24,7 procent) van de gehele bevolking. Dit is een toename van 10,9 procentpunten vergeleken met 2011, toen dit aandeel 13,8 procent was. Vergeleken met de census van 1960, toen het aandeel 65-plussers slechts 4,3 procent was, is dit aandeel in 2023 bijna verzesvoudigd.
Aangegeven wordt dat in 2011 de gemiddelde leeftijd nog 39 jaar was en dat dit nu 45,4 jaar is. Tussen 1960 en 2023 is de gemiddelde leeftijd van de bevolking met 20,3 jaar gestegen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.