Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Harold Daal, voormalig hoofd van het Bevolkingsregister Kranshi, is in opdracht van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Armin Konket (MAN), direct betrokken bij de verzelfstandiging van het Hoofdstembureau. ,,Om politieke inmenging in het verkiezingsproces in de toekomst te voorkomen.”


DaalDaal is na diverse rechtszaken tegen de overheid, die hij allemaal won, als ambtenaar gerehabiliteerd en werkt sinds drie weken bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) als adviseur van minister Armin Konket. De minister maakte dit gistermiddag bekend, en hij stelde dat er met de benoeming voor Daal ‘een einde is gekomen aan een langdurig en persoonlijk veeleisend proces’. En dat ‘Daal de tijd krijgt om zichzelf in te werken bij het ministerie opdat hij in de toekomst kan worden benoemd in een functie die bij zijn niveau, expertise en ervaring past’. Of Daal opnieuw de functie van hoofd Publieke Zaken (Kranshi) ambieert, wil de minister niet zeggen. Ook Daal zelf doet er het zwijgen toe. 
In 2010 was Daal zowel hoofd van Kranshi als plaatsvervangend voorzitter van het Hoofdstembureau. Bij de staatkundige overgang naar het Land Curaçao kregen alle ambtenaren de gelegenheid te solliciteren naar functies binnen de nieuwe bestuurlijke organisatie. Daal solliciteerde naar de functie van sectordirecteur bij BPD, na jarenlang directeur geweest te zijn van het bevolkingsregister Kranshi.
Aanvankelijk werd hij aangenomen, maar de Raad van Ministers (van het toen net aangetreden kabinet-Schotte) besloot ‘uit ontevredenheid’ met het bureau dat zich met de sollicitaties bezighield de sollicitaties opnieuw te laten beoordelen door een ander adviesbureau. Uiteindelijk werden 55 voordrachten gedaan voor 38 vacatures en moesten er dus kandidaten afvallen. Voor de functie waar Daal op solliciteerde, bleek ook Statenvoorzitter Ivar Asjes te hebben gesolliciteerd. De functie van sectordirecteur werd gegund aan Asjes, die deze rol pas in 2015 kon gaan vervullen, nadat hij was afgetreden als PS-premier. 
Daal werd in januari van dit jaar in hoger beroep in het gelijk gesteld. ,,Daal met zijn status van ambtenaar had voorrang boven Asjes, die, nu hij ten tijde hier van belang, niet als ambtenaar was aangesteld, als externe kandidaat was aan te merken. Het Land was dan ook rechtens gehouden Daal in de functie te benoemen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, waarvan hier niet is gebleken”, zo oordeelde de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken. 
Ivar Asjes zwaait momenteel nog steeds de scepter bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Hoewel de afwijzing van Daal in strijd was met het Sociaal Statuut van het Land Curacao, kan volgens het rechtszekerheidsbeginsel de benoeming van Asjes niet ongedaan worden gemaakt.
Als adviseur van de minister gaat Daal nu helpen de verzelfstandiging van het Hoofdstembureau in goede banen te leiden. Volgens een in 2016 door PAIS opgestelde initiatiefwet ‘zal worden begonnen met het bevorderen van de integriteit van bestuur om het vertrouwen van de gemeenschap te vergroten’. ,,Elementen hiervan zijn onafhankelijke, betrouwbare en transparante verkiezingen door middel van een verzelfstandigd Hoofdstembureau, betrouwbare statistische gegevens door een verzelfstandigd Centraal Bureau voor de Statistiek en een Nationaal Archief dat, conform de wet, informatie aan het publiek beschikbaar stelt.” 
Minister Konket laat weten dat de initiatiefwet, afkomstig van voormalig BPD-minister Etienne van der Horst (PAIS), op enkele punten is aangepast en onder begeleiding van Daal spoedig zal worden geïmplementeerd. Voor het proces van verzelfstandiging van het Hoofdstembureau zal een nieuwe begroting worden opgesteld om de gewenste doelstellingen te kunnen realiseren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).