Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De sociale werkplaats Fundashon Tayer Soshal (FTS) op Santa Martha, Bándabou, dreigt failliet te gaan. Dat blijkt uit een onlangs aan de Staten aangeboden onderzoek door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

tayersoshalDaarin staat dat er van 2013 tot en met 2017 een jarenlang exploitatietekort is vastgesteld van gemiddeld 3 ton per jaar. ,,Uit de financiële verantwoordingen blijkt dat zowel de subsidieopbrengsten als de eigen opbrengsten dalen, terwijl er geen evenredige daling in de kosten is. Daartegenover blijkt dat er grote voorraden gereed product aanwezig zijn binnen FTS, wat druk uitoefent op de liquiditeit van de stichting.”
Ook constateert Soab dat de zogenaamde overheadkosten ‘veelal hoger zijn dan de directe kosten en dat er sprake is van een hoge schuldenlast, die met name bestaat uit schulden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Belastingdienst’. ,,Dit alles draagt niet bij aan een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering. Met de structurele exploitatietekorten, de hoge overheadkosten en de hoge schuldenlast wordt het risico op faillissement steeds groter.”
Vooralsnog lijken de tekorten volgens Soab te worden geabsorbeerd door het positief eigen vermogen. Maar dit vermogen bestaat voornamelijk uit een Fonds financiële materiele vaste activa, waarvan een nadere toelichting ontbreekt. ,,Als dit fonds slechts bestaat uit de afschrijvingen van de van de overheid verkregen gebouwen, dan is dit wellicht geen post dat te gelde gemaakt kan worden en zou de stichting daarmee reeds in ernstige continuïteitsproblemen kunnen verkeren. Zonder interventie zal dit leiden tot faillissement van de stichting.”
Soab constateert dat de begrotingen voor de jaren 2015 tot en met 2017 opgesteld werden op grond van wenselijkheid en niet gebaseerd op jaarplannen en ook niet op reële (subsidie)inkomsten. ,,De begrotingen zijn na 2015 niet goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur en er vond geen budgetmonitoring en financiële verantwoording plaats.” Uit de rapportage van Soab blijkt dat de jaarlijkse subsidie rond de 3,5 miljoen gulden ligt (in 2015 bijna 4 miljoen gulden en in 2017 een kleine 3,5 miljoen gulden). De stichting heeft daarnaast nog eigen inkomsten uit verkoop van producten die in de sociale werkplaats gemaakt worden. Maar deze inkomsten worden elk jaar minder.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).