Rhuggenaath: Regering heeft afweging moeten maken

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De regering kan niet voldoen aan het verzoek van de ambtenarenvakbonden om de circulaire inzake de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden in te trekken.

circulaireDat stelt premier Eugene Rhuggenaath in een brief aan de bonden. De brief dateert van gisteren, 10 augustus. In zijn schrijven schetst de minister-president de huidige situatie waarin het Land Curaçao verkeert en geeft hij aan dat de regering geen andere keus heeft gehad dan te voldoen aan de door Nederland gestelde voorwaarden om zo in staat te worden gesteld te kunnen voldoen aan ‘het uitbetalen van salarissen; het verlenen van financiële steun aan kwetsbare groepen in onze maatschappij; het beperken van de stijging van de werkloosheid; en het bevorderen van economisch herstel’.

Rhuggenaath legt in zijn brief wederom uit dat de coronacrisis ook Curaçao hard heeft geraakt en dat Curaçao zich tot Nederland heeft moeten wenden voor financiële noodsteun. ,,De Rijksministerraad heeft positief op het verzoek van de regering om liquiditeitssteun gereageerd. Echter, niet zonder voorwaarden te stellen aan de tweede en volgende tranches. Deze tweede en volgende tranches zijn ook noodzakelijk om onder meer de salarissen van het overheidspersoneel te kunnen garanderen.”

Eén van de gestelde voorwaarden is de verlaging van 12,5 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de publieke sector. ,,De regering had al op 15 juni jl. moeten aangeven hoe, per 1 juli 2020, invulling aan de voorwaarden wordt gegeven. De regering heeft dat niet kunnen doen, omdat het overleg in CGOA-verband nog gaande was. Reden waarom het College financieel toezicht (Cft) de Rijksministerraad op 24 juni jl. heeft moeten informeren dat Curaçao nog niet heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden voor de tweede tranche”, aldus de Curaçaose premier. ,,Zoals bekend mag worden verondersteld, is het voldoen aan deze voorwaarde verbonden aan de tweede tranche, waaronder het korten van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van het personeel binnen de publieke sector, mede een conditie om in aanmerking te kunnen komen voor een derde tranche.”

Aangezien het overleg in CGOA-verband over het onderwerp vier weken nadat oorspronkelijk gerapporteerd had moeten worden, nog gaande was en er geen vooruitzicht was dat partijen alsnog tot een overeenstemming zouden kunnen komen, heeft de regering op 15 juli aan het Cft moeten doorgeven hoe aan de voorwaarden zou worden voldaan. De regering heeft op dat moment een afweging moeten maken tussen het verder doorlopen van de procedure, ‘met als gevolg dat gegarandeerd niet kan worden voldaan aan bovenbedoelde voorwaarde voor liquiditeitssteun en dus de uitbetaling van salarissen van overheidswerknemers in het gedrang komt’, of het voldoen aan de voorwaarde. De regering heeft voor het laatste gekozen en kan de circulaire niet intrekken, zo stelt de minister-president tot slot.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.