Werktijdverkorting alleen tijdelijk en corona-specifiek

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De SER, het adviesorgaan van sociale partners (werkgevers en werknemers), is voorstander van een tijdelijke vorm van werktijdverkorting (WTV), maar vindt dat afgestapt moet worden van het idee van eenzijdige oplegging.

SER gebouwDe regering had in verband met de coronacrisis, en omdat uit verschillende hoeken wordt aangedrongen op een regeling voor WTV om het hoofd te bieden aan deze crisis, op 23 april advies gevraagd. Ook de Raad van Advies (RvA) is dit gevraagd, maar hierover is nog niets bekend.

Gevraagd is of WTV eenzijdig opgelegd kan worden en als WTV wordt toegepast, of het is toegestaan het loon van de werknemer navenant te verminderen, maar nooit meer dan 30 procent van het overeengekomen loon en waarbij werknemers met een minimumloon worden ontzien. Daarbij gaat het om de volgende plichten: de plicht van de werknemer om een WTV te accepteren en de plicht van de werkgever om een bepaald minimumsalaris te verstrekken. Binnen de SER blijkt er wel begrip van de actuele crisissituatie, waarbij bedrijven - zelfs áls zij een NOW-loonsubsidie krijgen (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) - door omvangrijke omzetdalingen de loonkosten en andere bedrijfskosten niet meer kunnen dragen, hetgeen zal leiden tot ontslagen en mogelijk tot faillissementen. ,,In een dergelijk scenario, althans om dat te voorkomen, zullen alle stakeholders een vorm van WTV moeten overwegen.” Gewezen wordt op de ILO, International Labour Organization, namelijk dat in de context van de wereldwijde crisis er een groeiende belangstelling is voor WTV gericht op behoud van werkgelegenheid.

Momenteel kent Curaçao geen wettelijke regeling die eenzijdig op te leggen WTV regelt. ,,Wel bestaat op basis van jurisprudentie reeds de mogelijkheid tot het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden”, aldus het SER-advies. ,,De SER vestigt, met betrekking tot het eenzijdig opleggen van WTV - hetzij van overheidswege dan wel van werkgeverszijde - de aandacht erop dat naar zijn oordeel afgestapt dient te worden van het idee van een eenzijdige oplegging, en dient de focus van WTV te worden gelegd op de effectiviteit van een dergelijke ingrijpende maatregel in de sectoren die in een diepe crisis verkeren als gevolg van Covid-19 en daarmee samenhangende maatregelen.”

Ook is het adviescollege van sociale partners van mening dat WTV een tijdelijk karakter moet hebben - gelijk het standpunt van ILO - en corona-specifiek dient te zijn. Dit moet voorts met noodzakelijke waarborgen zijn omkleed gericht op effectiviteit (behoud economische bedrijvigheid en banen) en ter voorkoming van misbruik. Omdat niet te voorspellen is hoelang de crisis nog gaat duren denkt de SER aan de periode zolang de noodsituatie op basis van de Landsverordening rampenbestrijding van kracht is. ,,In elk geval zal de desbetreffende maatregel geldig moeten zijn voor zolang bedrijven de negatieve gevolgen van Covid-19 ondervinden.” De WTV die binnen het kader van NOW kan worden toegepast, gaat ervan uit dat na de crisis het oorspronkelijke salaris weer wordt uitbetaald. ,,De SER houdt evenwel voor ogen dat de omstandigheden dusdanig gewijzigd kunnen zijn, dat er naar alternatieven in het ontslagrecht gezocht zou kunnen worden.”

De SER is verder van mening dat de WTV niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook voor de publieke en de semipublieke sector van toepassing moet zijn. ,,Met het oog op de dalende inkomsten van de overheid als gevolg van de Covid-19-crisis, is een WTV voor overheidsdienaren, net als in de private sector wordt voorgesteld, opportuun en verdedigbaar. Volgens de SER zou de regering in het verlengde hiervan alles moeten doen om de eigen overheidsuitgaven te verlagen, mits een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de samenleving kan worden gegarandeerd.”

De SER vindt dat voor een WTV er ten minste een ‘snelle en efficiënte procedure in place’ dient te zijn. Ook ‘zou een mogelijkheid kunnen zijn’, formuleert de SER het voorzichtig, dat de onderhandeling tussen werkgever en werknemer over het percentage WTV ‘binnen een maximale onderhandelingstermijn afgerond moet zijn’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).