Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse bijstand aan Aruba en Curaçao in verband met de crisis in Venezuela gebeurt in goede samenwerking met de regeringen in de Caribische landen.

Raymond KnopsDat verzekert staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijkrelaties de Tweede Kamer in een uitgebreide uitleg over wat er is en wordt gedaan.
De brief van Knops, mede namens de bewindslieden van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid (JenV), is een vervolg op het debat in de Tweede Kamer van 23 april. ,,Waar gevraagd en mogelijk probeert Nederland de (ei)landen bij te staan.” Daarover zijn de contacten met Aruba, Curaçao en ook Bonaire goed, aldus de staatssecretaris.
De bewindsman noemt de bezoeken van deskundigen van diverse Nederlandse departementen in juni 2018 ‘gericht op doorontwikkeling van het migratiebeleid en de processen voor de afhandeling van grotere aantallen migranten’ plus een vervolgbezoek twee maanden later van experts van JenV aan Curaçao. Ook zijn Curaçaose experts naar Nederland gekomen.
Zoals ook al bekend is er 132.000 euro door Nederland beschikbaar gesteld voor verbetering van de detentiecapaciteit voor vreemdelingen op Curaçao. Van dat geld is 80 procent uitbetaald voor renovatie van het mannenblok, waarvoor een actieplan is gemaakt in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit verloopt voorspoedig, aldus Knops, die nog benadrukt dat er geen verantwoordelijkheden worden overgenomen. ,,Het migratiebeleid is en blijft een landsaangelegenheid.”
Bij de brief zijn ook de verzoeken voor bijstand van Aruba en Curaçao gevoegd. Aruba vroeg op 1 en 20 februari om technische bijstand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de afhandeling van asielaanvragen. Eind maart is de eerste training gegeven. Er is ook bijstand ‘on the job’ verleend. Curaçao deed op 10 januari een ‘breed’ bijstandsverzoek. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd, schrijft Knops. Daarbij wordt per geval gekeken wat nodig is en wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in Venezuela.
Het optimaliseren van het beleid en de procedures op Curaçao staat voorop. Die moeten voldoen aan artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het eerste advies van JenV is positief ontvangen door Curaçao. De toetsingsprocedure en het terugkeerproces worden verder uitgewerkt en er zijn trainingen.
Vanuit Nederland wordt 25.000 euro bijgedragen voor vaccinaties. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven bij diagnoses van gele koorts en difterie onder de voorwaarde dat Curaçao een pilot van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt voor het verbeteren van het laboratoriumnetwerk en de diagnostiek in de regio.
Een van de punten waarover nog geen overeenstemming is, gaat over begrotingssteun in het kader van de kosten die gemoeid zijn met de Venezolaanse vreemdelingen, zoals de verwijdering en gezondheidszorg. ,,Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk wordt gezocht naar oplossingen die een structureel effect beogen.”
Andere punten die Knops noemt, zijn de bijstand die is verleend bij het verzoek om vrijwaring van de Amerikaanse sancties voor de oliesector en extra ondersteuning van Defensie voor de kustwacht voor opschaling van de grenscontroles.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).