Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Omdat de verdediging van Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs tijdens de behandeling vraagtekens heeft gezet bij de start van het onderzoek en in dit kader heeft aangevoerd dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk dient te worden verklaard en dat bewijs moet worden uitgesloten wegens normschending, schenkt het Hof in haar vonnis extra aandacht aan het gehele onderzoeksproces in het algemeen en aan de start van het onderzoek in het bijzonder. 

Geen normschending BabelDe conclusie die het Hof hierbij trekt: er is in het strafonderzoek in de zaak Babel geen sprake geweest van normschending.
Als officieel vertrekpunt voor het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak dient – zo stelt het Hof - de brief van oud-procureur-generaal (PG) Dick Piar van 28 januari 2013 te worden aangemerkt. Deze brief is gericht aan het Hoofd van de Landsrecherche van het land Curaçao en behelst de opdracht tot een onderzoek naar ongebruikelijke transacties. De aanleiding daartoe is dat de stichting Akshon Sivil en diverse burgers in aanloop naar de verkiezingen van oktober 2012 bij het OM aandacht hebben gevraagd voor de ongebruikelijke transacties die gerelateerd kunnen worden aan Schotte. Uit de brief blijkt verder dat deze transacties in het verleden niet zijn onderzocht en dat het belang van het onderzoek erin is gelegen een einde te maken aan speculaties over mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen van Schotte. Het onderzoek moet volgens de PG inhouden dat de transacties in kaart worden gebracht en dat nationaal en internationaal navraag dient te worden gedaan naar de herkomstbestemming, opdat duidelijkheid ontstaat over de vraag of deze transacties al dan niet als ‘verdacht’ moeten worden gekwalificeerd. 
Naar aanleiding van deze opdracht is door de Landsrecherche op 21 mei 2013 een proces-verbaal ‘Bevindingen feitenonderzoek’ opgemaakt. Daaruit blijkt dat bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) onderzoek is gedaan naar de verdachte en directe familieleden en geassocieerden. Daaruit is naar voren gekomen dat Schotte en Van der Dijs in de periode van maart 2007 tot januari 2013 betrokken waren bij een groot aantal MOT-meldingen voor een totaalbedrag van 2.225.786,00 gulden. Vervolgens is de informatie uit de gedane aangiften vergeleken met de informatie die is opgevraagd bij het MOT. ,,De conclusie van dit onderzoek luidt dat de verdenking gerechtvaardigd is en dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer de volgende strafbare gedragingen: witwassen van voorwerpen, waaronder grote contante geldbedragen; opzettelijk doen van onjuiste belastingaangifte; en overtreding van de Landverordening Financiën Politieke Groeperingen”, aldus het Hof. In vervolg hierop heeft de PG bij brief van 6 juni 2013 opdracht gegeven het eerdere onderzoek tegen de verdachte voort te zetten als een strafrechtelijk onderzoek. 
Daarnaast bevindt zich in het dossier een proces-verbaal van de toenmalige advocaat-generaal (AG), Anthon van der Schans, van 20 februari 2014, waarin deze verklaart dat hij medio 2012 een bericht per e-mail heeft ontvangen van het Italiaanse OM dat men daar, in een lopend onderzoek naar Corallo, stukken had gevonden die van belang konden zijn voor het OM te Willemstad. Van der Schans is samen met een collega vervolgens naar Milaan gereisd en heeft daar op 19 december 2012 van de Italiaanse officier van justitie, Roberto Pellicano, enkele documenten ter inzage gekregen. Het ging om twee facturen van het bedrijf Vanddis, gericht aan Betplus Giocolegale Ltd te Rome (hierna: Betplus). 
Uit de brief van de PG van 28 januari 2013 komt een behoedzame benadering naar voren van de al langer op het internet circulerende geruchten rondom financiële transacties van Schotte. Voordat het OM door middel van deze brief in actie kwam, waren meerdere, met bijlagen onderbouwde, aangiften gedaan. ,,De brief van de PG behelst nog geen opdracht tot een strafrechtelijk onderzoek op basis van een verdenking, maar de opdracht tot een onderzoek naar de in de aangiften genoemde transacties. Pas toen op grond van dit onderzoek bleek dat er voldoende verdenking jegens de verdachte aanwezig was, is het voortgezet als een strafrechtelijk onderzoek”, zo benadrukt het Hof in haar vonnis. ,,Het Hof acht de gevolgde gang van zaken zorgvuldig en de uit het feitenonderzoek verkregen informatie voldoende om te kunnen spreken van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).