Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering van Curaçao, bij monde van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), belooft de ontwikkeling van Oostpunt op verantwoorde wijze uit te voeren en houdt de deur nog op een kier waar het gaat om het geven van een andere invulling aan de bestemmingsvoorschriften. Dat blijkt uit schriftelijk antwoorden op Statenvragen over de aanpassing van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) om zodoende Oostpunt te kunnen ontwikkelen.


eopEr is namelijk al een overeenkomst getekend met de United Nations Office for Project Services (Unops) die, in het kader van het aanpassen van het EOP, een analyse gaat maken van heel Curaçao, inclusief Oostpunt. De organisatie zal zich bij de advisering houden aan de richtlijnen zoals afgesproken tijdens de Habitat III-conferentie van de Verenigde Naties in oktober van dit jaar in Quito, Equador. Ook Curaçao is bij deze conferentie over woningbouw en duurzame ontwikkeling, aanwezig geweest. ,,Unops zal in januari op het eiland zijn en een presentatie geven in de nieuwe Raad van Ministers (RvM) en in de Staten, en zal met verschillende stakeholders om de tafel zitten, waaronder ook milieugroepen en burgerorganisaties”, aldus Camelia-Römer.
In haar schriftelijke antwoord aan de Staten stelt zij: ,,De regering stelt dat indien door middel van lokale en internationale expertise (Unops, red.) tot de conclusie wordt gekomen dat een andere invulling van de bestemmingsvoorschriften van het EOP wenselijk wordt geacht, deze andere ontwikkeling tevens van toepassing zal zijn voor de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt. De regering ziet dit traject dus ook als een traject dat niet strijdig is met de goedkeuring van de onderhavige ontwerplandsverordening. Anders gesteld: de bevindingen van lokale experts en Unops zullen onverkort gelden voor de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt. Dit traject kan dus worden doorlopen naast de goedkeuring van de onderhavige Landsverordening (Oostpunt, red.).” Zij wijst er ook op dat de Landsverordening Oostpunt een globale landsverordening is en dat alle plannen die er voor de ontwikkeling komen nader getoetst moeten worden op allerhande milieueisen. ,,Dan pas wordt er naar details gekeken en nagegaan of er geen gevaar is voor bedreigde plant- en diersoorten of de onderwaterwereld. Dan vindt ook de uiteindelijke toetsing plaats aan internationale regelgeving.”
De minister vindt evenwel dat de ontwikkeling van Oostpunt doorgang moet vinden en daar voert ze verschillende argumenten voor aan. Zo stelt zij dat het Land de erven Maal een bedrag van minimaal 100 miljoen gulden moet betalen als niet voldaan wordt aan de in 2010 getekende vaststellingsovereenkomst met het (toen nog) Eilandgebied Curaçao. Na een door Maal gewonnen rechtszaak in 1999 was de planschadeclaim beraamd op 66 miljoen gulden, aangevuld met nog eens een schade van 40 miljoen gulden. Mochten de ontwikkelingsplannen niet doorgaan, dan is het Land de erven Maal dit bedrag schuldig, door het plegen van wanprestatie, zo stelt Camelia-Römer. Hier komt ook nog een bedrag bij van een door arbiters vast te stellen financiële genoegdoening als minder dan 40 procent ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. ,,Kortom, de financiële consequenties voor de begroting van Curaçao zijn enorm en onverantwoord indien de herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt niet voortvarend tot stand zullen komen op basis van de onderhavige ontwerpwetgeving”, aldus de minister. Zij vervolgt met te stellen dat met het goedkeuren van de ontwerplandsverordening niet alleen geen wanprestatie gepleegd wordt, maar dat er ook gewerkt wordt aan een duurzame ontwikkeling van het gebied, dat bovendien toegankelijke wordt voor de bevolking van Curaçao. Met de ontwikkeling zullen de erven Maal bovendien geen nadere schadeclaim indienen voor misgelopen investeringen. Ook zal er een eind komen aan de hoge kosten voor allerhande rechtszaken die in deze kwestie al zijn gevoerd. En tot slot zal het Land Curaçao belastinginkomsten genereren als gevolg van de ontwikkeling.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).