Vol misplaatste trots wordt in de media melding gemaakt van het project voor de uitbreiding van het vreemdelingencentrum (barakken) op het terrein van onze gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) te Koraal Specht. Ontstellend is het gemak waarbij zonder ook maar de minste vorm van reflectie of zonder enig kritische terugblik, ook deze nieuwe regering het weerzinwekkende en mensonterende beleid dat de vorige minister van Justitie hanteerde tegen crisis-migranten, onverdroten voort blijft zetten.

Het getij leek even ten goede gekeerd te zijn toen in de media verkondigd werd dat onze premier, tevens interim-minister van Justitie, geschokt zijnde door de wanhoopsbrieven van crisismigranten die reeds meer dan acht maanden in detentie zaten, te kennen gaf te werken aan hun spoedige vrijlating. Dat bleek valse hoop te zijn toen uit de top van de justitiële keten te kennen werd gegeven dat zulks voorlopig niet gaat gebeuren vanwege de ‘continuïteit van het beleid’. Dit laatste is uiteraard een stompzinnig argument omdat er geen enkele reden bestaat om beleid te continueren dat van alle kanten verkeerd in elkaar steekt. Hoe haalt men het in het hoofd goed te vinden dat mensen gedurende bijna een jaar gevangen worden gehouden puur vanwege geschonden administratieve bepalingen, als je als gezagdrager daar geen moeite mee hebt, dan ben je of maligne of faliekant gestoord.

Bij aantreden van de nieuwe regering bestond er een prachtig moment om een einde te maken aan het schandalige structureel schenden van mensenrechten van crisismigranten, iets waar ons land zich stelselmatig schuldig aan bleef maken. Maar ook deze regering schijnt niet opgewassen te zijn tegen de xenofobe terreur die bepaalde topambtenaren voeren vanuit de machtsposities die zij bekleden. Een prachtige gelegenheid tot herstel van ons imago als voorbeeldig land op gebied van de inachtneming van mensenrechten wordt wederom de grond ingeboord door het gif dat deze gewetenloze machtsmisbruikers blijven spuien op onze kersverse gezagsdragers die in feite zich nog geen eigen beeld, laat staan een eigen mening hebben kunnen vormen over de mate waarin de vorige regering de mensenrechten van crisismigranten aan hun laars hebben gelapt. In een vorig ingezonden stuk heb ik reeds gewaarschuwd voor de rechtsstaat bedreigende combinatie van onervaren (en dus manipuleerbare) regeerders die beïnvloed worden door maligne adviseurs/topambtenaren, zie hier het afschuwelijke resultaat, er is blijkbaar besloten om het onmenselijke, uitzichtloze detentiebeleid voor crisismigranten rigoureus te continueren en dit beleid bovendien te herbevestigen in de (af)bouw van een stuk detentie-infrastructuur dat duidelijk laat blijken dat het land nog heel lang van plan is om crisismigranten op een dermate inhumane manier te blijven behandelen.

Dat geld had immers ook geïnvesteerd kunnen worden in een opvangcentrum buiten gevangenismuren zoals dat in de meeste beschaafde landen gebeurt die te maken hebben met migratieproblematiek. Maar nee, dat is te beschaafd en niet afschrikwekkend genoeg, hou die gevaarlijke gelukzoekers die enkel van ons land komen profiteren maar veilig achter tralies en geef hun een hard time, leer ze een lesje opdat zij hun pogingen om ons eiland slinks in te sluipen niet meer zullen herhalen en dump hen dan vervolgens terug op de plaats waar ze vandaan komen. Die primitieve, inhumane geaardheid van ons bestuur jegens buitenlanders die enkel bestaansrecht en geluk nastreven lijkt bestendigd te worden en het nieuwe ‘Guatanamo-Bay Curaçao Detention Camp’ wordt het symbool daarvan. Curaçao kiest dus wederom bewust voor het schenden van mensenrechten en dus voor verdere aftakeling van moraliteit en medemenselijkheid. Ook de persoon die door levensbedreigende situaties zijn eigen land tracht te ontvluchten en daarbij mogelijk administratieve toegangsregels tot andere natiestaten voor de voeten treedt, blijft net als elk van ons een volwaardig mens en heeft dus recht om als zodanig behandeld te worden. Kunnen die griezels die de dienst uitmaken in de justitiële keten dat niet begrijpen?


George Lichtveld,
Curaçao

ADBrief 800

 
 

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).