Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De coalitiefracties MFK en PNP zijn na het akkoord tussen de regeringen van Nederland en de Caribische landen over het Coho nog niet gerust op de regelingen die voor het orgaan zijn bedacht. Zij hebben direct veertien vragen gesteld aan premier Gilmar Pisas (MFK) over de gemaakte afspraken.

F07 Ministers actief in CohoZoals deze krant woensdag al voorspelde is het nog lang niet zeker dat de nieuwe vorm waarin het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) is gegoten het akkoord krijgt van de Staten. MFK en PNP maken zich in het bijzonder zorgen over de rol die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) volgens de berichtgeving over het akkoord krijgt.

De volledige inhoud van wat de Rijkswet Coho moet worden is nog niet bekend, maar volgens de naar buiten gebrachte informatie is de wet aangepast naar aanleiding van de adviezen van de Nederlandse Raad van State en de Caribische Raden van Advies. Daarbij zou de autonomie van de landen worden gerespecteerd en zijn er betere financiële en economische perspectieven.

MFK en PNP hebben hier twijfels over omdat wordt gezegd dat de BZK-minister instructies kan geven aan het Coho. Omdat dit de interne zaken van Curaçao raakt, zijn de fractievoorzitters Amerigo Thodé (MFK) en Sheldry Osepa (PNP) bang dat dit toch de autonomie van Curaçao aantast.

Thodé en Osepa halen de geschiedenis in herinnering die leidde tot vrijheid en autonomie voor Curaçao. Dat begint bij de afschaffing van de slavernij in 1863 en gaat verder via het Statuut van 1954 naar de opstand van 30 mei 1969. De Staten hebben op 1 juli unaniem een motie aangenomen waarin de regering werd opgedragen in de onderhandelingen met Nederland rekening te houden met de bezwaren die de Raad van Advies en de Raad van State hadden tegen bepalingen in het eerste wetsvoorstel voor Coho. De adviesorganen wezen op de noodzaak om de autonomie van Curaçao te respecteren.

In hun vragen suggereren Thodé en Osepa dat premier Pisas onder druk is gezet door staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties om (ten onrechte) te zeggen dat het nieuwe wetsvoorstel recht doet aan de autonomie van Curaçao. Pisas moet uitleggen hoe dat is gegaan of, als dit niet het geval is, waarom hij het nieuwe voorstel toch naar de Raad van Advies stuurt.

MFK en PNP zijn benieuwd wat er gebeurt als de Raad van Advies het gewijzigde wetsvoorstel alsnog beoordeelt als een inbreuk op de autonomie. Ze houden de premier voor dat een instructie van de minister van BZK aan het Coho de autonomie van Curaçao aantast. Pisas wordt gevraagd te reflecteren op het Coho in relatie tot het belang van autonomie.
De vragenstellers benadrukken tegenover premier Pisas nog eens dat zijn akkoord met het wetsvoorstel onder voorbehoud is van het oordeel van de Raad van Advies en een besluit van de Staten. En ze vragen wat de regering gaat doen als er over besluiten van Coho onenigheid ontstaat. ,,Is er een onafhankelijk orgaan dat bindende uitspraken kan doen over juridische disputen?”

Een ander punt dat de fractieleiders aanstippen is de rol van het College financieel toezicht (Cft). ,,Wat blijft er over van de rol van de Staten inzake de begroting als het Cft en vervolgens het Coho beslissen over de bestedingen en het begrotingsbeleid?” Andere vragen gaan over de al dan niet bindende voorstellen van de benoemingsadviescommissie voor het Coho-bestuur en of de regering heeft nagedacht over oplossingen in het geval de voorstellen strijdig blijken te zijn met bepalingen in het Statuut en de Staatsregeling.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.