Minister MEO en Ramon Chong spreken met pomphouders

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het aan de nieuwe PNP-minister van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) Ruthmilda Larmonie-Cecilia en haar partijgenoot Ramon Chong ligt, moet de benzineprijs structureel omlaag.

benzine 2Die boodschap kregen de pomphouders van Curaçao te horen tijdens een meeting met de bewindsvrouw, die belast is met Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) maar zolang haar partij nog geen minister heeft op MEO die portefeuille erbij doet. Ook bestuursleden van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) waren hierbij aanwezig.
,,Als minister van Economie heb ik vergaderd met de sector van pomphouders, die bestaat uit 26 benzinestations op Curaçao”, aldus Larmonie-Cecilia. Ze werd daarbij bijgestaan door Chong, die aanvankelijk minister van MEO zou worden maar moeilijkheden ondervond bij de screening.
,,Doel van de ontmoeting was samen tot een formule te komen om de burger een meer voordelige benzineprijs te kunnen bieden. Ik heb benadrukt dat dit niet morgen al het geval moet zijn, maar dat de bevolking van Curaçao wel het positieve effect moet gaan merken van een structureel verlaagde prijs voor benzine.”
De vraag is wat de pompstations hieraan kunnen bijdragen. Op de huidige benzineprijs van 2,22 gulden per liter gaat 17,5 cent naar de pomphouders. De rest betreft de (internationale) aankoopprijs en vooral allerlei overheidsheffingen en belastingen (zie elders kader ‘Prijs Mogas 95’).
Larmonie-Cecilia beschrijft de bijeenkomst met de verschillende eigenaren van pompstations als ‘stevig maar inhoudelijk’. Aan het eind van de meeting is afgesproken om in gezamenlijkheid, in de vorm van werkgroepen, het gesprek voort te zetten door informatie en meningen uit te wisselen, om uit te komen op een situatie waar zowel de sector van pomphouders als de inwoners blij mee zijn.
De meeste benzinestations op het eiland zijn in particuliere handen. Uit strategische overwegingen heeft overheids-nv Curoil ook aan aantal pompstations, verspreid over het eiland, in eigen bezit. Dat zijn er vier op Curaçao en één op Bonaire.
Het Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P) - vooruitlopend op een aanpassing van de instellingsverordening is reeds de naam ‘Regulatory Authority of Curaçao (RAC)’ geïntroduceerd omdat dit beter de bredere lading van de taken dekt - adviseert elk maand de Raad van Ministers (RvM) over de tarieven voor brandstoffen (benzine, diesel en gas), elektriciteit en water.
Pas nadat de RvM het voorstel goedkeurt, stelt de minister van Economische Ontwikkeling, die tevens belast is met energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een maand lang gehanteerd mogen worden.
Met deze procedure, die internationale en lokale factoren in aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke, transparante manier de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en stroom aan de lokale bevolking.

Tariefopbouw benzine en diesel
De tariefopbouw van Mogas 95 benzine en Gasolie LSD (low sulfur diesel) kent diverse elementen. Allereerst de aankoopprijs; maar verder ook de importbelasting (op LSD); de zogenaamde waarborging brandstofvoorziening (1a) en de waarborging brandstofvoorziening (1b) mede in verband met de beëindiging van het contract met en productie van de Isla/PdVSA-raffinaderij; de marge voor Curoil; accijnzen; het zogeheten overschot/tekort ofwel ‘recovery’; de kruissubsidie; groothandel-omzetbelasting (ob); de dealermarge; en de kleinhandel-ob.
Voor sommige elementen geldt - al dan niet tijdelijk - het nultarief. Het groothandelstarief omvat de eerste negen elementen, terwijl het kleinhandelstarief álle elementen omvat.
In verband met de bijeenkomst die minister Larmonie-Cecilia en Chong hadden met de pomphouders is het interessant om kennis te nemen van de hoogte van de ‘dealermarge’: die bedraagt 17,5 cent per liter benzine en hetzelfde per liter diesel (daarnaast verdienen zij aan de verkoop van LPG-gas). Ter vergelijking: de Curoil-marge bedraagt circa 11 cent per liter plus - waar het de eigen vier stations betreft - de genoemde marge van 17,5 cent per liter die pompstations ontvangen.
De aankoopprijs is de meest bepalende factor voor de hoogte van de prijs aan de pomp. Daarover meldt BT&P: ,,De aankoopprijs, waarmee de berekening begint, wordt maandelijks voor de volgende maand bepaald aan de hand van de beschikbare brandstofvoorraad aan het einde van de vorige maand. Dus: de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand juni 2021 zijn in beginsel gebaseerd op de beschikbare brandstofvoorraad per eind april 2021. In het geval de door Curoil verstrekte voorraadinformatie ontoereikend is, wordt uitgegaan van recente internationale prijsnoteringen. Deze aankoopprijzen worden tevens getoetst aan de internationale prijsnoteringen. Via het element ‘Overschot/tekort’ worden vanwege deze vertraging steeds achteraf de verschillen tussen de gereguleerde aankoopprijs en de werkelijke inkopen in een bepaalde maand verrekend.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.