Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft het budget van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) voor de jaren 2016 en 2017 met terugwerkende kracht vastgesteld op 124 miljoen gulden. Dat is voor 2017 wat het al was en voor 2016, 4 miljoen gulden meer.

sehosDat blijkt uit twee ministeriële beschikkingen die minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) vorige week donderdag heeft ondertekend nadat de Raad van Ministers een dag eerder akkoord was gegaan. Camelia-Römer bevestigde vorige week in antwoord op vragen van deze krant dat Sehos meer geld claimt via de rechter, maar wilde, evenals de Sehos-directie, niet ingaan op de zaak. Onduidelijk is of Sehos de rechtszaak intrekt nu de regering een beslissing heeft genomen over de budgetten van 2016 en 2017.
De GMN-minister stelt in beide beschikkingen dat ‘Sehos structureel faalt ten aanzien van het tijdig aanleveren van betrouwbare (financiële en productie-) informatie’. De cijfers in het door het ziekenhuis op 16 oktober 2018 aangeleverde ‘Rapport Zorgproductie 2014-2017’ zouden niet overeenkomen met of getoetst kunnen worden aan de cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Terwijl het ziekenhuis zelf een post van 129,2 miljoen gulden noteert voor de zorg die werd geleverd aan patiënten die onder de basisverzekering ziektekosten (bvz) vallen, heeft de SVB voor dat jaar 123,6 miljoen vastgesteld ‘na controle op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de aangeleverde (productie)declaraties’, aldus de ministeriële beschikking. Voor 2017 gaat Sehos uit van 124,3 miljoen gulden ‘terwijl SVB over hetzelfde jaar nog geen bedrag aan goedgekeurde productie heeft kunnen vaststellen’, omdat de declaraties ‘niet volledig en juist zijn ingediend’.
Uit de kerngegevens opgenomen in de jaarrekening 2017 van de SVB blijkt dat ongeveer 90 procent van de bevolking via de bvz is verzekerd. In 2016 en 2017 ligt het gemiddeld aantal bvz-verzekerden rond de 150.000. Op de winst- en verliesrekening van 2016 noteert Sehos een negatief exploitatieresultaat van 16,7 miljoen gulden. Dat was in 2015 nog 11,5 miljoen. Zo bezien is de 4 miljoen die de regering nu extra beschikbaar stelt voor 2016 niet veel meer dan een doekje voor het bloeden. Het ziekenhuis zou een budgetverhoging van 15 miljoen claimen: 90 procent van het verlies van 16,7 miljoen gulden. Maar de GMN-minister ziet geen enkele aanleiding voor een dergelijke verhoging van het budget.
De zorgprestaties van Sehos over beide jaren rechtvaardigen ‘ook achteraf bezien geen noemenswaardige afwijking van het budget’. ,,In tegenstelling tot wat het ziekenhuis stelt is er geen toename van de zorgproductie te constateren”, zo stelt Camelia-Römer in de beschikkingen. Uit het zorgproductierapport van Sehos zelf zou blijken dat er een daling is van de in rekening gebracht kosten aan de SVB: in 2016 twee procent minder dan in 2015 en in 2017 vier procent minder dan in 2016. Ook is de inflatie op Curaçao in 2015 en 2016 nul procent en in 2017, 1,6 procent. ,,Indexering van het budget met als basisjaar 2014 (120 miljoen) is daarom niet of nauwelijks aan de orde.”
Bovendien is na verschillende onderzoeken gebleken dat ‘een grotere mate van efficiëntie bereikt kan worden door Sehos en dat aanzienlijke besparingen op inkoop van materialen en middelen mogelijk zijn’. Het ziekenhuis heeft de middelen ontvangen van de overheid - onder andere 15,4 miljoen in 2016 en 3,6 miljoen in 2017 - om in 2015 op inkoop in 2,3 miljoen te besparen en in 2016 nog eens 16,1 miljoen. Die besparingen rechtvaardigen ‘een doelmatigheidskorting van zes procent’.
Sehos heeft zowel in 2016 als in 2017 bezwaar aangetekend tegen de ministeriële beschikkingen die toen het budget op respectievelijk 120 miljoen gulden en 124 miljoen gulden bepaalden.
De GMN-minister heeft op basis van de aanbevelingen van de bezwaaradviescommissie de oude beschikkingen op 22 november vervangen door twee nieuwe. Meer dan dertig procent, ongeveer 150 miljoen gulden, van de totale curatieve zorgkosten van de bvz is volgens de beschikkingen voor rekening van de ziekenhuizen op het eiland. Sehos heeft in 2017 ‘bijna 75 procent’, dat is 124 miljoen gulden, ontvangen uit dat bvz-potje.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).