Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Door de keuze van Sona om het HNO-project voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis op kasbasis te verantwoorden, is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige vorderingen, claims, disputen en verwachte meerkosten.

hnoDat melden de overheidsaccountants van Soab in een schrijven van begin november aan minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid. Het Antilliaans Dagblad heeft deze documenten ingezien.
Over Soab meldde Sona begin deze week in het perscommuniqué: Soab bevestigt dat de financiële administratie van Sona voor HNO helemaal op orde is, dat de verantwoordingen van 2013 tot en met 2016 zijn beoordeeld en dat de financiële administratie een getrouwe weergave biedt.
In de controleverklaring aan de minister meldt Soab zelf dat het overzicht van ontvangsten en uitgaven, gebaseerd op de door Sona ingediende financiële verantwoordingen, ‘in alle van materieel belang zijnde aspecten een juist beeld geeft’.
Soab voegt er direct aan toe dat eventuele toekomstige vorderingen, claims, disputen en verwachte meerkosten ‘buiten beschouwing zijn gebleven’ bij de oordeelsvorming door de overheidsaccountants. Dit komt, aldus Soab, door de hantering door Sona van de kasbasis als uitgangspunt voor de verantwoording en controle.
,,Verwacht mag worden dat deze elementen uiteindelijk een materiële impact zouden kunnen hebben op de uitgaven en ontvangsten van het HNO-project”, aldus de controlerend registeraccountant in het schrijven aan de minister van Gezondheid.
,,Om te komen tot een volledig en juist beeld van de financiële stand van zaken van het HNO-project, adviseren wij u deze vorderingen, claims, disputen en verwachte meerkosten nader uit te laten zoeken.”
Soab schrijft in de brief aan Camelia-Römer nadrukkelijk ‘onafhankelijk’ van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuurbeheer (GMN) te werken. Dat vereist het vak van de accountant en zo luiden de gedrags- en beroepsregels.
Omdat het overzicht door Sona is opgesteld op basis van het kasstelsel, zo stelt Soab, is het mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. ,,Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Sona en het ministerie van GMN waarbij wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden bij verspreiding of gebruik hiervan door anderen.”
Sona maakte in het persbericht melding van de ‘gedegen controle’ door Soab van de financiële verantwoording Hospital Nobo Otrobanda (HNO) door stichting Sona over de jaren 2013 tot en met 2016: ,,De rapportage van Soab komt overeen met de herhaalde verklaring van Sona dat alle kosten van de bouw en inrichting van het nieuwe ziekenhuis overeenstemmen met het projectbudget zoals in 2013 door de Curaçaose regering goedgekeurd”.
Soab zelf meldt in het accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de financiële cijfers dat aanvullend onderzoek nodig is om te komen tot een compleet en correct beeld van de financiële status van het HNO-project.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).