Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het stimuleren van preventie en positieve opvoeding van alle kinderen binnen het Koninkrijk; het voorkomen en tegengaan van kindermishandeling binnen het Koninkrijk; en het ontwikkelen van ‘safety nets’ samen met de gemeenschap, bijvoorbeeld door middel van de brede school, voor- en naschoolse activiteiten.

kindDe landen en eilanden van het Koninkrijk - zowel het Europese deel als het Caribische deel - hebben onlangs een intentieverklaring getekend om gezamenlijk te werken aan concrete actieplannen, inclusief een overzicht van benodigde middelen, gericht op het verbeteren van de genoemde speerpunten.
Het kind moet centraal komen te staan in het Koninkrijk. Daartoe behoren ook het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren; het zorgdragen voor professionele hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen (jeugdzorg); en speciale aandacht voor kwetsbare kinderen, waaronder migrantenkinderen en mindervalide kinderen.
De bewindslieden die dit trekken zijn de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland; de minister van Sociale Zaken en Arbeid van Aruba; de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao; de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint Maarten; de gedeputeerde van Samenleving en Zorg van Bonaire; de gezaghebber van Saba en de regeringscommissaris van Sint Eustatius.
Naar aanleiding van een aantal rapporten dat Unicef in mei 2013 heeft gepresenteerd is een Interlandelijke Taskforce Kinderrechten in het leven is geroepen. Deze taskforce heeft onder meer tot doel om de samenwerking tussen de (ei-)landen van het Koninkrijk te bevorderen, ter verbetering van de rechten van kinderen in het Koninkrijk.
Tijdens conferenties die deze taskforce heeft georganiseerd is naar voren gekomen dat commitment op bestuurlijk niveau, en derhalve tevens bestuurlijke samenwerking, van eminent belang is teneinde de verplichtingen zoals opgenomen in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind te kunnen nakomen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).