RvR: Gevangenis voldoet niet aan CPT-normen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) biedt geen gevarieerd en evenwichtig activiteitenprogramma aan en voldoet hiermee niet aan (een van) de CPT-normen.

sdkkDit zijn de normen vastgesteld door het Europese Comité voor de preventie van marteling en onmenselijk handelen en straffen. Dit blijkt uit het laatste (vervolg)onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) die een inspectie uitvoerde naar de rechtspositie van gedetineerden en personeel en organisatie.
,,Uit het onderzoek blijkt dat er geen activiteitenprogramma structureel wordt uitgevoerd. Het opstellen van een activiteitenprogramma heeft volgens het SDKK geen toegevoegde waarde doordat geen structurele uitvoering daaraan kan worden gegeven wegens gebrek aan personele capaciteit. Er heerst rivaliteit tussen (gangs gerelateerde) gedetineerden in de verschillende huisblokken, er is risico voor ontvluchting en om voorwerpen te bemachtigen die als wapen kunnen worden aangewend”, zo wordt als belangrijkste redenen aangevoerd. Daarom vervolgt de RvR: ,,Desalniettemin worden, op een lagere schaal dan gewenst, verschillende activiteiten uitgevoerd. Er wordt sport beoefend (gym) en er worden muziekles en werktrajecten uitgevoerd. Er zijn werkmeesters en sportbegeleiders belast met het coördineren van deze trajecten. De werktijd per dag is zes uur per gedetineerde. De gedetineerden worden hiervoor betaald en kunnen met de verdiensten in hun eigen onderhoud en die van hun familieleden voorzien. Betaling geschiedt naar tevredenheid van de gedetineerdencommissies.” In het verslag staat dat de onderzoekers van de gedetineerdencommissies vernomen hebben dat meer buitenlandse gedetineerden werken en leren dan lokale gevangen. Maar, zo wordt door de RvR vastgesteld: ,,Uit een loonstaat over de maand december dat het SDKK heeft overgelegd blijkt dat 169 gedetineerden, waarvan 121 op Curaçao zijn geboren en 48 in het buitenland, werkzaamheden hebben verricht. Het SDKK stelt dat het arbeidsaanbod niet afhankelijk is van de nationaliteit of geboorteplaats maar van het genoten onderwijs, de (beroeps)ervaring en het veiligheidsrisico. Het SDKK wil de werktijd van zes uur halveren om meer gedetineerden werk te bieden.”
Verder blijkt dat het SDKK onderwijs en vorming verzorgt aan de gedetineerden op het gebied van alfabetisering/algemene ontwikkeling, basis computerkennis, sociale vaardigheden, cultureel artistieke vorming, basiseducatie, confectie, stofferen, timmeren, muziek, banket, agressie, regulatietraining, manicure en pedicure, medewerker huishoudelijke dienst en de Engelse taal. Daarnaast wordt gelegenheid geboden om spelletjes te spelen of filmavonden te organiseren.
Uit het rapport blijkt verder dat elke drie maanden de gedetineerden de leiding van het SDKK kunnen verzoeken om een sociale bijeenkomst te organiseren. Er kan bijvoorbeeld bij restaurants eten worden besteld en een muziekuitvoering worden georganiseerd voor rekening van de gedetineerden.
Maar, zo blijkt: ,,Volgens het SDKK moet in afwachting van een nieuwbouw meer worden geïnvesteerd in de infrastructuur teneinde activiteiten per huisblok te kunnen uitvoeren. Het voorgaande is noodzakelijk met het oog op de veiligheid. Er moeten ook meer financiën beschikbaar zijn voor aanschaf van de benodigde middelen.”
De RvR concludeert dan ook: ,,De Raad constateert dat er geen activiteitenplan wordt uitgevoerd, althans, dat de activiteiten onvoldoende zijn. Het SDKK spant zich in om zo veel mogelijk activiteiten voor de gedetineerden uit te voeren. De Raad is van oordeel dat het tekort aan personeel op korte termijn moet worden opgelost, zodat het benodigde toezicht bij de uitvoering van de activiteiten kan worden verzekerd. De Raad is van oordeel dat de wet- en regelgeving voldoende voorziet om doelmatige activiteiten uit te voeren zoals door het CPT wordt aanbevolen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).