Amigu di Tera en Defensa Ambiental over studie ontwikkeling Oostpunt.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Economische Impact Studie (EIS) in verband met de ontwikkeling van het nog vrijwel onaangetaste Oostpunt ‘rammelt’. Die conclusie trekken Amigu di Tera en Defensa Ambiental in een lijvig opiniestuk aangeboden aan het Antilliaans Dagblad.

oostpunt
Ze gaan daarvoor flink terug in de tijd. De ministerraad heeft de EIS, overigens samen met het planologisch onderzoek, op 1 juni 2011 goedgekeurd. ,,Gesteld mag worden dat de overheid daarmee een viertal algemene beginselen van behoorlijk bestuur met voeten heeft getreden, namelijk: zorgvuldigheid, goede motivering, ‘fair play’ (objectiviteit) en het verbod op ‘détournement de procédure’ (verbod op wijziging van procedure).
Het EIS-rapport ligt er al lang, namelijk vijf jaar. Desgevraagd geeft Lloyd Narain van Amigu di Tera aan dat de kritiek eerder al was geuit, namelijk als onderdeel van het bezwaarschrift in 2012. ,,De Sociaal Economische Raad (SER) en Raad van Advies (RvA) hebben er ook kennis van. Wij hebben er later nog wat aan bijgeschaafd.”
De EIS is uitgevoerd door KPMG Nederland samen met KPMG Curaçao en het in Amsterdam gevestigde economisch adviesbureau Decisio. Zelf wijzen de opstellers ervan op een nogal zware ‘disclaimer’, aldus beide milieuorganisaties, waarin zij stellen dat de EIS wat ‘accuracy’ (nauwkeurigheid) en ‘completeness’ (volledigheid) betreft, beperkingen heeft. Amigu di Tera en Defensa Ambiental citeren: ,,KPMG (...) assumes no liability with respect to the completeness or accuracy of any information contained herein. (...) our work may not necessarily disclose all significant matters about the project.” De natuurorganisaties in hun opinie: ,,Deze opmerkelijke disclaimer blijkt, na een kritische lezing van de EIS, volledig op zijn plaats te zijn.”
Er is volgens hen sprake van onder meer ‘gemakzuchtige of onrealistische aannames’; het ‘steeds hanteren van de meest gunstige omstandigheden als uitgangspunt’; er zijn ‘bedenkelijke/foutieve berekeningen’; er is een ‘overmatige focus op mogelijke baten en voordelen zonder de mogelijke kosten en nadelen voldoende in acht te nemen’; en er is ‘nagelaten het tegenstrijdige, misleidende en onrealistische begrip van een ‘zelfvoorzienend’ Oostpunt nader uit te leggen en te onderbouwen’.
Amigu di Tera en Defensa Ambiental: ,,De overheid moet haar besluiten goed motiveren en onderbouwen: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.” Zij stellen echter dat in ‘de EIS herhaaldelijk een vertekend gunstig en misleidend beeld voorgeschoteld is van de economische impacts van Oostpunts ontwikkeling’. Oostpunt is een onbebouwd en nog onaangetast gebied van de familie Maal en beslaat ongeveer een tiende van heel Curaçao.
De milieuorganisaties over wat zij noemen vertekenen en misleiden: ,,Dat gebeurt dermate structureel, dat men niet anders kan concluderen dan dat het bewust en opzettelijk is gedaan, wellicht opdat de EIS acceptabel zou zijn voor de overheid en de erven Maal.”
Zij vinden dat de EIS van Oostpunt ‘een slecht gemotiveerde impactstudie is’. ,,De EIS voldoet niet aan de basale eisen waar een economische impactstudie aan dient te voldoen - zoals kloppende berekeningen en een correcte afweging van kosten en baten - en is daarom niet geschikt om tot een afgewogen en verantwoorde conclusie te komen over de economische impact van de voorgestane ontwikkeling van Oostpunt. Men kan stellen dat deze EIS die impact in ieder geval te rooskleurig weergeeft. Wat de redelijkerwijs te verwachten impact dan wel is, blijft een vraagteken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).