Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een nieuwe maatschappelijke discussie over de hoogte van pensioenen van politieke gezagsdragers, in dit geval van gewezen voltijd Eilandsraadsleden, kan weer elk moment losbarsten. jardim
De demissionaire regering wil - tegen de adviezen in, waaronder van de Raad van Advies (RvA) - de pensioenen van voormalige voltijd raadsleden ‘repareren’, waardoor echter ‘fiscaal bovenmatige’ pensioenen ontstaan. De Ministerraad erkent dit overigens wel, maar meent niet anders te kunnen gezien het ‘gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod’, namelijk dat voltijd volksvertegenwoordigers niet anders behandeld mogen worden dan deeltijd politici in de voormalige Eilandsraad van Curaçao.
In het verleden leidde het regelen van ‘het pensioen voor zichzelf’ tot een heftig maatschappelijk debat. En ook stak de (toenmalig) gouverneur er bij herhaling een stokje voor. Eerdere ontwerpen om een pensioenregeling voor de voltijd Eilandsraadsleden te regelen werden door de gouverneur van de Nederlandse Antillen van destijds vernietigd. Voor het eerst in 2006, vervolgens in 2008 en voor het laatst in 2010.
Ondanks andersluidende adviezen blijkt uit een ontwerp-landsverordening - ondertekend door premier Ben Whiteman (PS), minister van Financiën José Jardim en minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening - dat de Ministerraad heeft besloten toch opnieuw door te zetten. De stukken werden onlangs ingediend bij de Staten en zijn in het bezit van het Antilliaans Dagblad.
Het pensioenherstel gaat de belastingbetaler ook geld kosten. Geld waarmee in de begroting(en) in de meeste gevallen nog geen rekening is gehouden. Het totaal achterstallige pensioenbedrag (inclusief wettelijke rente) wordt geraamd op 3,8 miljoen gulden. Gedurende de tweede helft van 2016 dient vervolgens circa 0,3 miljoen aan reguliere pensioenen betaald te worden. Over de periode 2017-2020 zou dan gemiddeld 0,6 miljoen per jaar moeten worden uitgekeerd aan pensioenen. In totaal 6,5 miljoen. In de begroting van 2016 is er trouwens géén rekening gehouden met het achterstallig bedrag van 4,1 miljoen; hier zal dus nog dekking voor moeten worden gevonden.
Om wie en om hoeveel (ex-)politici gaat het eigenlijk? De eerste vraag wordt niet beantwoord door de Memorie van Toelichting (MvT), maar wel om hoeveel (oud-)politieke gezagsdragers het gaat: er zijn in totaal 34 voltijd Eilandsraadsleden die tussen de 1 en 84 maanden aan pensioen hebben opgebouwd. De meesten hebben minder dan vier jaar voltijd pensioen opgebouwd. Het betreft hier wel een ‘gesloten pensioenregeling’. Dit betekent dat er geen nieuwe deelnemers zijn toegetreden na 10 oktober 2010, omdat de functie van Eilandsraadslid is komen te vervallen in verband met de staatkundige verandering.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.