Al het nieuws

MFK: Verbeteren omstandigheden gedetineerden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De negen fractieleden van regeringspartij MFK vinden dat de omstandigheden van gedetineerden op Curaçao drastisch moeten verbeteren. Daarvoor hebben zij een initiatiefwet ingediend in de Staten.

iInitiatiefwetDoor de internationaal erkende humanitaire rechten van gedetineerden te verankeren in de Landsverordening beginselen gevangeniswezen, hebben de gevangenen een wettelijke basis waar zij op terug kunnen vallen. De MFK-fractie heeft daartoe de conceptwet aangeboden aan het parlement voor wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen van 27 juni 1996.
De indieners vinden dat het ‘te vaak voorkomt dat gedetineerden geen gebruik kunnen maken van hun toekomende rechten (…) die in de andere landen van het Koninkrijk tot de standaardbehandeling van gedetineerden behoren’, zo motiveren zij het belang van het wetsvoorstel in de Memorie van Toelichting. Dan gaat het om ‘een scala van aangelegenheden zoals de voorwaardelijke invrijheidstelling, het verlof onder elektronisch toezicht en het kunnen volgen van een penitentiair programma gericht op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Maar bijvoorbeeld ook om gezonde voeding, het kunnen beschikken over bepaalde spullen in de cel en het recht om eigen kleding te dragen. Daarbij zijn de gedetineerden te vaak afhankelijk van de leiding van de desbetreffende inrichting.
Precies al die zaken die de humanitaire rechten van gevangenen betreffen, zijn opgenomen in het initiatiefwetsvoorstel van de MFK-fractie. Betere voeding draagt niet alleen bij aan ‘een sterke vermindering van disciplinaire incidenten’, maar blijkt ook te leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal gevallen van recidive na ontslag: van tachtig naar vijftig, wordt in de MvT gemeld. De MFK-Statenleden vinden niet alleen dat de gevangenis gezonde maaltijden moet aanbieden, maar vindt dat ook ‘gedacht moet worden aan het verbouwen van vers voedsel door gedetineerden zelf en het zelf leren bereiden van maaltijden’. Dit ‘mede met het oog op de voorziening in eigen onderhoud na beëindiging van de detentie’.
Ondanks de geldende leerplicht op het eiland zijn er gevangenen die analfabeet of laaggeletterd zijn. De mogelijkheid om onderwijs te kunnen volgen is belangrijk ‘voor een succesvolle terugkeer in de samenleving’. Om diezelfde reden zouden gevangenen moeten kunnen deelnemen aan ‘georganiseerde arbeidsprocessen’ en trainingen die gericht zijn op woedebeheersing. De MFK-fractie vindt verder dat ‘de mogelijkheden tot contact met de samenleving buiten de inrichting’ moeten worden uitgebreid. Dat kan door vaker bezoek toe te staan en ‘met het onmiddellijk introduceren van het recht op ontvangen van bezoek zonder toezicht’. Het aantal recidivisten kan worden teruggedrongen door gedetineerden voorafgaande aan hun invrijheidsstelling de kans te geven onder toezicht en bepaalde voorwaarden buiten de inrichting te verblijven. Zo zijn zij beter voorbereid op een leven in vrijheid.
De noodzaak van het verbeteren van de omstandigheden in de inrichtingen op het eiland blijkt alleen al ‘uit het internationaal bezien onevenredig hoge aantal gevallen van recidive met een percentage van tegen de vijftig procent’, aldus de MvT bij het wetsvoorstel. Bovendien kwam dat ook naar voren in ‘veertien internationale rapporten die van 1994 tot 2017 met betrekking tot de penitentiaire inrichtingen zijn uitgebracht’. De MFK-Statenleden noemen specifiek het rapport van het Europese ‘Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing’ (CPT) uit 2015. Daarin wordt geconcludeerd dat ‘het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) een ongeschikt detentiecentrum is, waar systematisch mensenrechten van gedetineerden in aanzienlijke mate worden geschonden’.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).