Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ondanks het voornemen en het streven van huidig waarnemend minister van Economische Ontwikkeling Ruthmilda Larmonie-Cecilia om de benzineprijs structureel omlaag te krijgen, stijgt deze toch weer in de maand augustus.
benzineprijsUit een nieuwe publicatie van Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) blijkt dat het gereguleerde tarief van benzine vanaf dinsdag 3 augustus 2021 stijgt. Hetzelfde geldt voor het tarief van elektriciteit. Het tarief van diesel en water daalt daarentegen.
Voor een liter Mogas 95 wordt nu nog 2,22 gulden aan de pomp betaald. Vanaf komende dinsdag wordt dat 2,28 gulden. Voor Gasolie LSD, ofwel diesel, waar nu nog 1,71 gulden per liter voor wordt betaald, betaalt de gebruiker met ingang van de nieuwe maand 1,70 gulden per liter. De prijs voor kookgas, voor een gasbom - groot of klein - blijft hetzelfde. Voor een gasbom van 100 lbs betaalt de gebruiker ook in augustus 70 gulden en voor eentje van 20 lbs 14 gulden.
In een uitleg geeft BT&P aan dat de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand augustus 2021 in beginsel gebaseerd zijn op de beschikbare brandstofvoorraad per eind juni 2021. In het geval de door Curoil verstrekte voorraadinformatie ontoereikend is, wordt uitgegaan van recente internationale prijsnoteringen. Deze aankoopprijzen worden tevens getoetst aan de internationale prijsnoteringen. Via het element ‘Overschot/Tekort’ worden vanwege deze vertraging steeds achteraf de verschillen tussen de gereguleerde aankoopprijs en de werkelijke inkopen in een bepaalde maand verrekend.
BT&P: ,,In lijn met de internationale ontwikkelingen stijgen de aankoopprijzen voor zowel Mogas 95 als Gasolie LSD. Voorts wordt een (verdere) verlaging van de component ‘waarborging brandstofvoorziening 1b’ doorgevoerd met het oog op de implementatie van ISO-containers voor de distributie van LPG hetgeen resulteert in een minder kostbare oplossing voor de waarborging van de brandstofvoorziening. Dit leidt tot een daling van het eindgebruikerstarief voor LSD en een stijging van het eindgebruikerstarief voor Mogas door de sterker gestegen aankoopprijs.”
Voor huishoudelijk gebruik van water tot negen kuub wordt nu nog 9,09 gulden betaald. Dat wordt met ingang van augustus 8,98 gulden. Voor stroom wordt nu voor gebruik tot 250 kWh door nutsbedrijf Aqualectra 61,6 cent in rekening gebracht, maar dat wordt vanaf 1 augustus 63,4 cent.
BT&P legt uit dat de tariefopbouw voor water en elektriciteit twee componenten kent: het basistarief en de brandstofclausule. De brandstofclausule voor elektriciteit bestaat uit twee elementen: inkoop van elektriciteit en brandstofkosten. De ‘inkopen’ zijn gebaseerd op de prijs van energie die derden leveren, zoals windenergie en zonne-energie, en de brandstofkosten betreffen de kosten van energieopwekking door Aqualectra zelf. Ook de brandstofclausule voor water bestaat uit twee elementen, zijnde ‘inkopen’ gebaseerd op de prijs van water dat door een derde partij wordt geleverd en elektriciteitskosten voor de waterproductie door Aqualectra zelf.
Echter, iedere maand varieert de inzet van de verschillende productiemiddelen, ook wel genoemd ‘de productiemix’. De hoogte van de brandstofclausule wordt daarom maandelijks door BT&P bepaald aan de hand van Aqualectra’s prognose van wat de productiemix zal zijn, in dit geval voor de maand augustus 2021. Als een maand later blijkt dat de component te hoog of te laag lag, wordt deze gecorrigeerd. In dit geval betreft dat dus de maand juni 2021.
Het basistarief voor zowel water als elektriciteit wordt een keer per jaar bepaald door BT&P. Dit tarief omvat alle overige (vaste) kosten voor de productie van elektriciteit en water en alle kosten voor de distributie en levering daarvan, zoals personeelskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen etc. De stijging van de elektriciteitstarieven is het resultaat van hogere brandstofkosten voor de productie van elektriciteit als gevolg van gestegen brandstofprijzen en de geprognosticeerde productie-mix alsmede een hogere correctiefactor over juni 2021. De daling van de watertarieven is het resultaat van lagere kosten voor de productie van water als gevolg van de geprognosticeerde productie-mix en een hogere correctiefactor over juni 2021.
Het BT&P adviseert de Raad van Ministers (RvM) over de nieuwe tarieven. Pas nadat de RvM het voorstel goedkeurt, stelt de minister van Economische Ontwikkeling, die tevens belast is met energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een maand lang gehanteerd mogen worden. ,,Met deze procedure, die internationale en lokale factoren in aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke, transparante manier de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en elektriciteit aan de lokale bevolking”, aldus BT&P.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.