Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mede omdat er enkele aanbieders van online bingospelletjes zijn die dit zónder vergunning doen, heeft de Curaçao Gaming Control Board (GCB) door middel van een bekendmaking vorige maand gewaarschuwd dat dit ‘een strafbaar feit oplevert’.

F04 GCB waarschuwtGCB heeft naar eigen zeggen ‘vastgesteld dat er in onze gemeenschap een aanbod is aan niet-vergunde kansspelen’. ,,Op Curaçao is het strikt verboden om kansspelen aan te bieden zonder vergunning”, aldus de toezichthouder met in de advertentie een uitroepteken achter deze zin.

Op de vraag van het Antilliaans Dagblad wat de reden is waarom GCB hier op dit moment mee komt, wijst demissionair minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën op de onwettig op het internet opererende bingoaanbieders, maar verwijst voor verdere uitleg naar de GCB.

,,Ik meen dat GCB de eerstgeroepene is om dit toe te lichten, maar ik denk het is vanwege het feit dat er online twee bingospelen worden aangeboden, zonder de vereiste vergunning en die dus illegaal bezig zijn.” Aldus de bewindsman.

Dezelfde vraag wordt door de raad van commissarissen (RvC) kort beantwoord: ,,Het is de plicht van GCB om de bevolking van Curaçao te blijven informeren.” Dit zegt RvC-voorzitter Zuleika Lasten desgevraagd.

Twee leden van de RvC zijn momenteel verantwoordelijk voor het beleid bij de overheidsstichting die belast is met ‘taken op het gebied van de kansspelenindustrie op Curaçao’, totdat een nieuw proces van werving en selectie van aan te stellen bestuurders is opgestart en afgerond, meldt de minister.

Tijdens een eerdere ronde waren drie personen geselecteerd - de minister toonde zich een tijd terug voorstander van een meerhoofdige raad van bestuur (RvB) - maar zij haakten uiteindelijk af. Gijsbertha: ,,Alle drie, die na een diepgaande en transparante sollicitatieprocedure voor benoeming werden voorgedragen, hebben besloten zich terug te trekken en zijn niet langer geïnteresseerd om directeur te worden als gevolg van de politieke wijze waarop dit in de media kwam.”

Deze krant is bekend met de namen van de drie personen, die elders middelhoge tot hoge functie bekleden, maar heeft ze niet gepubliceerd. TV Direct heeft er destijds aandacht aan besteed, wat tot de nodige ophef leidde. De minister geeft nu desgevraagd aan dat ze alle drie hebben afgezien van hun aanstelling en dat het proces weer van voren af aan begint.

GCB heeft dus momenteel geen RvB/directie. De vorige topman, Gino Campbell, die al sinds medio 2011 op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst was getreden in de functie van ‘directeur financieel en juridisch toezicht’ en waarna allerlei nieuwe contracten zijn aangegaan, kreeg in juli vorig jaar van de RvC te horen dat de met hem aangegane overeenkomst per 1 augustus 2020 van rechtswege eindigde.

Op dit moment worden alleen vergunningen afgegeven voor de volgende categorieën: zogenoemde ‘landbased’ casino’s; nummerloterijen (Wega di Number Kòrsou); goederenloterijen, uitsluitend strekkende tot een liefdadig doel of ter bevordering van cultuur, wetenschap, kunst of een ander algemeen belang, aan verenigingen en stichtingen met statutaire doelstellingen, die het organiseren van een goederenloterij onder de wettelijke vereisten mogelijk maken. Verder voor bingo en ‘bon ku ne’ aan verenigingen met rechtspersoonlijkheid en stichtingen met een sociaal of cultureel doel en, tot slot, het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten. Daarnaast is de Landsloterij gereguleerd.

,,Andere dan de hiervoor genoemde kansspelen, zoals het aan ingezetenen van Curaçao via elektronische communicatiemiddelen (internet, tv, radio) aanbieden van kansspelen, zoals goederen- en nummerloterijen en bingo, zijn niet gereguleerd en derhalve illegaal”, aldus de GCB.

De RvC van de al sinds 1999 actieve Stichting Gaming Control Board wijst er expliciet op dat het opzettelijk aanbieden van of geven van gelegenheid tot deelname aan een kansspel zonder een daartoe vereiste vergunning, een strafbaar feit oplevert. Daarvoor kan ‘een geldboete of gevangenisstraf worden opgelegd door de rechter’.

GCB is gevestigd aan de Emancipatieboulevard Dominico F. ‘Don’ Martina. De stichting tracht haar doel te bereiken door: het afgeven, verlengen of intrekken van vergunningen, althans het verrichten van hieraan voorafgaand onderzoek; het innen van gelden uit de kansspelenindustrie en de afdracht daarvan aan het Land Curaçao te verzorgen; het binnen haar werkgebied houden van een hoge mate van toezicht en controle op de activiteiten van degenen die kansspelen aanbieden; het administreren van alle gegevens met betrekking tot de kansspelen die zij uit eigen beweging vergaart dan wel die haar worden aangereikt door vergunninghouders; het doen van voorstellen op technisch, economisch en juridisch gebied in het kader van het doel van de stichting en de uitwerking daarvan stimuleren, alsmede alle andere wettige middelen.