Door Carel de Haseth, Leo Rigaud en Alexander Isings
Hebt u gestudeerd in Nederland? Wist u dan dat u voor wat betreft uw AOV, dan wel AOW, tussen de wal en het schip valt?
Het beleid van de Nederlandse SVB is namelijk dat Antilliaanse studenten over de tijd die zij in Nederland studeerden, niet beschouwd worden ingezetene te zijn geweest van Nederland en dus niet in aanmerking komen voor een deel opgebouwde Nederlandse AOW. Tezelfdertijd bepaalt onze eigen Sociale Verzekeringsbank SVB dat diezelfde student tijdens zijn studie niet ingeschreven was op de Antillen, zodat er een korting wordt toegepast op de Curaçaose, c.q. Arubaanse of Sint Maartense AOV.
Tot begin dit jaar gold dat ook oud-studenten van de BES-eilanden geen recht hadden op dat stukje Nederlandse AOW. Maar voor deze studenten is deze onrechtvaardige regeling in maart van dit jaar teruggedraaid. Oud-studenten uit Bonaire, Statia en Saba komen dus wél in aanmerking voor een deel Nederlandse AOW over hun studietijd. Studiegenoten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten blijven echter uitgesloten van de Nederlandse AOW.
Alhoewel het van verschillende factoren afhangt, gaat het om het mislopen van een bedrag van circa 100 euro per maand voor een gemiddelde student die 7 jaar studeerde. Ervan uitgaand dat die student na zijn/haar 65ste (of 67ste) nog 15 jaar leeft, gaat het om een totaalbedrag van zo’n 18.000 euro (12 x 100 x 15) dat hij/zij misloopt.
Een groep oud-studenten, vertegenwoordigd door ondergetekenden, overweegt op zeer korte termijn een rechtszaak te beginnen om dit onrecht ongedaan te maken.
Op dit moment heeft een oud-student de beroepsprocedure tegen de SVB Nederland doorlopen en heeft de SVB beschikt dat de student géén recht heeft op een deel van het AOW, omdat voor studenten uit de Antillen geldt dat zij beschouwd worden geen ingezetene te zijn van Nederland gedurende de tijd dat zij in Nederland studeerden. Betrokkene heeft nu de mogelijkheid om de zaak hopelijk komende maand nog voor de rechter te brengen.
Het is de bedoeling dat wij van deze gelegenheid gebruikmaken om voor de Nederlandse rechter ons recht te halen. Om een dergelijke (kostbare) rechtsgang mogelijk te maken, vragen wij oud-studenten een bijdrage te willen geven om zo deze zaak in ons aller belang aan te vechten. Een voorzichtige raming leert dat de proceskosten gauw een bedrag van 30.000 gulden of meer zullen bedragen.
Wij doen dan ook een dringend beroep op alle oud-studenten die onterecht gekort (zullen) worden op hun rechten om een ruimhartige financiële bijdrage te leveren zodat wij voor de rechter in Nederland een zaak kunnen beginnen.
Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Stichting i.o. Drechi pa bo: 0011 373222 001 bij de SFT Bank. Het spreekt voor zich dat alle deelnemers worden geïnformeerd over de voortgang in de zaak.

Carel de Haseth, Leo Rigaud en Alexander Isings namens de Stichting in oprichting ‘Drechi pa bo’ op Curaçao. Voor meer informatie, zie ook de website:
www.drechipabo.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.