Rekenkamer trekt rapport niet in en past ook niets aan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) ‘ziet geen aanleiding’ haar rapport over de jaarrekening 2022 van het Land ‘in te trekken dan wel aan te passen’.

Javier SilvaniaFinanciënminister Javier Silvania (MFK) had hier met veel tamtam op Facebook om gevraagd; volgens de politieke oppositie zelfs dwingend omdat dit volgens de minister ‘onmiddellijk’ moest gebeuren.
Behalve Silvania zelf zijn ook de Statenleden door ARC geïnformeerd: ,,Opdat de Staten een goed beeld krijgen dat ons rapport over de jaarrekening 2022 niet moet worden ingetrokken, dan wel aangepast, zullen wij een kopie van uw brief alsmede een afschrift van onze reactie hierop, aan hen doen toekomen”, aldus voorzitter Eithel Vriend (vicevoorzitter Percival Virginia tekent namens hem) en secretaris Shanela Cathalina.
Nadat de media, waaronder het Antilliaans Dagblad, melding hadden gemaakt dat de Rekenkamer in haar rapport van 7 mei constateert dat ten aanzien van de jaarrekening 2022 sprake is van een totale rechtmatigheidsfout van 521,2 miljoen gulden, reageerde Silvania sterk afwijzend; het zou niet juist zijn en de ARC zou het wederhoor van zijn ministerie onvoldoende hebben verwerkt.
,,In uw brief (van 13 mei, red.) geeft u aan dat wij het rapport hebben uitgebracht zonder een formele reactie aan u te hebben gestuurd. Gezien de onafhankelijke positie van de Rekenkamer is het niet gebruikelijk dat zij haar commentaren op de reactie die zij op het rapport ontvangt met de minister afstemt. De Rekenkamer verwerkt de reacties, voor zover relevant, in het conceptrapport en waar nodig vermeldt zij haar commentaren daarop. Het is immers gebruikelijk, en ook bij het ministerie van Financiën bekend, dat reacties die gegeven worden onderbouwd dienen te zijn met onderliggende bewijsstukken zodat deze door de Rekenkamer kunnen worden meegenomen.”
Want, zo vervolgt de ARC: ,,Reacties die niet onderbouwd zijn kunnen helaas niet worden meegenomen, aangezien deze niet kunnen worden geverifieerd. Zoals u zult begrijpen kan de Rekenkamer niet afgaan op informatie die verstrekt wordt zonder het bijbehorende bewijsmateriaal. De taak van de Rekenkamer is namelijk om de Staten, burgers en overige gebruikers van rapporten te voorzien van betrouwbare informatie.”
‘Volledigheidshalve’ merken ARC-voorzitter en -secretaris op ‘dat de door ons gerapporteerde fouten en onzekerheden voor het overgrote deel ook door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) zijn geconstateerd in hun controle’.
Vervolgens gaat de ARC uitvoerig in op de materie, om echter te concluderen dat niet aan het verzoek om intrekking of aanpassing wordt voldaan. ,,De Rekenkamer zal zich, zoals gebruikelijk, constructief kritisch blijven opstellen om alle knelpunten die een goedkeurende verklaring door de Soab en het goedkeuren van de jaarrekening door de Rekenkamer in de weg kunnen staan, te identificeren en aan de Staten/regering kenbaar te maken zodat oplossingen hiervoor kunnen worden gezocht. Zodoende kunnen wij gezamenlijk het doel van een goedkeurende verklaring op de jaarrekening van het Land realiseren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor en uw medewerking in dezen.”
Voorzitter en secretaris merken ook op dat de wettelijke termijn van zes weken een hoge druk legt op de Rekenkamer en de Soab om het onderzoek uit te voeren en over de uitkomsten te rapporteren. ,,Door de Soab is in hun accountantsverslag ook aangegeven dat het niet tijdig opleveren van de opgevraagde controle-informatie door de ministeries het proces van de jaarrekeningcontrole vertraagt. Het niet tijdig kunnen beschikken over de nodige controle-informatie wordt ook door de Rekenkamer ervaren.”
Voor zover informatie niet wordt opgeleverd, kan de ARC niet het nodige inzicht verkrijgen om de volledigheid en de juistheid van de desbetreffende posten te kunnen beoordelen. ,,Hierdoor ontstaan onzekerheden ten aanzien van deze posten, met als gevolg dat de jaarrekening niet goedgekeurd kan worden. Indien deze situatie zich voortzet, zal dit van invloed zijn op het realiseren van een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2026” (wat volgens de zogenaamde ‘roadmap’ het streven is, red.).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.