Vanaf 1 januari betaling, avond-, nacht- en weekenddiensten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vooruitlopend op de huisartsenpost (HAP), die in de eerste helft van 2023 operationeel moet zijn, zullen huisartsen met ingang van 1 januari een zogeheten ANW-tarief uitbetaald krijgen.

F01HuisartsenpostDie toezegging heeft Gezondheidsminister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) gedaan aan de Curaçaose Huisartsenvereniging Curaçao (CHV). ANW-tarief staat voor avond-, nacht- en weekenddiensten.

Tot nu toe zorgen de huisartsen voor eerstelijns ANW-zorg ‘zonder daarvoor maar één cent betaald te hebben gekregen’, zo berichtte het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van een brandbrief van de CHV aan de minister, waarin de bewindsvrouw in oktober werd opgeroepen om nu eindelijk ‘concrete stappen’ te zetten voor het oprichten van een HAP die de zogeheten ANW-diensten van huisartsen zal overnemen. En dit tegen een adequaat tarief.

Afgelopen week vond de inmiddels vierde bijeenkomst met GMN plaats over de oprichting van de huisartsenpost. Daarbij heeft Pietersz-Janga de toezegging gedaan dat de bedoelde HAP-infrastructuur in het eerste halfjaar van 2023 niet alleen is opgezet, maar ook operationeel zal zijn.

Dit verdient ook de voorkeur van de minister omdat daarmee de beoogde versterking van de eerste lijnzorg wordt gerealiseerd. In de tussentijd wordt een nog nader te bepalen ANW-tarief (voor diensten gedurende de avond, nacht en in het weekend) per 1 januari van het nieuwe jaar aan de huisartsen uitbetaald.

De bewindsvrouw van Gezondheid benadrukt dat dit alles alleen kan als het realisatietraject gezamenlijk wordt gedragen; door haar ministerie van GMN en door de huisartsenvereniging CHV. Een en ander zal moeten worden uitgewerkt en opgenomen in een Memorandum of Understanding (MoU).

De Curaçaose huisartsen hebben al ruim tien jaar ANW-zorg geleverd tegen een nultarief. Wat het tarief wordt met ingang van 2023 is nog onbekend. Dit zal door een financieel expert moeten worden berekend. Van de zijde van de CHV zal registeraccountant Lindomar Scoop input leveren.

Er is haast geboden, want de jaarwisseling staat voor de deur. De bedoeling is dat de conceptovereenkomst op 13 december gereed zal zijn en dat de huisartsen al tijdens een algemene ledenvergadering op 14 december de inhoud bespreken, met als doel dat de definitieve overeenkomst op 20 december wordt ondertekend met 1 januari 2023 als ingangsdatum.

De CHV zag zich genoodzaakt de afgelopen periode de druk flink op te voeren. Er werd daarbij zelfs gedreigd dat de huisartsen, bij het uitblijven van een HAP, deze diensten buiten de reguliere tijden om ‘stapsgewijs zouden gaan staken’, zo schreef de vereniging in een brief die aan de minister was overhandigd.

,,Daarbij geeft het bestuur u mee dat het, conform artikel 25 lid 1 van de Staatsregeling, de taak van de overheid is om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Daaronder valt ook het garanderen van eerstelijns ANW-zorg.”

‘Versterken eerstelijnszorg’
Versterking van de eerstelijnszorg is noodzakelijk. Dat erkent ook Pietersz-Janga. In haar jongste brief verwijst ze zelfs naar een besluit van de Raad van Ministers van 2 maart 2011 (van het toenmalige kabinet-Schotte), waarin de regering heeft vastgelegd een huisartsenpostinfrastructuur in te voeren. ,,Vanaf 2011 heeft de regering invoering van de HAP-functie met de bijbehorende periferie erkend.”

Dit besluit impliceert volgens de zittende minister ‘het versterken van de eerste lijnszorg’. Namelijk door het verhogen van de toegankelijkheid en kwaliteit; het creëren van uniformiteit binnen de eerste lijn; en een informatiecampagne bedoeld voor de gemeenschap.
Huisartsen kunnen dus met ingang van het nieuwe jaar rekenen op een financiële vergoeding voor geleverde ANW-zorg. Het is nog onbekend wat het tarief wordt, maar ook is nog niet duidelijk welke kosten dit met zich meebrengt en hoe deze budgettaire gevolgen zullen worden opgevangen.

Een verschuiving van de tweedelijnszorg (specialistische zorg) naar de eerstelijnszorg (de minder gespecialiseerde hulpverlening) is echter wenselijk en onvermijdelijk. Hierdoor wordt de druk op de huisartsen wel hoger, terwijl de totale huisartsenbezetting nu al onvoldoende is om in deze zorg te voorzien. Door het oprichten van een HAP hoopt men in de zorg in de eerstelijnszorg te kunnen blijven voorzien.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).