Stichting Elisabeth Foundation in gesprek met regering

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kwijtschelding van de bestaande schuld van circa 40 miljoen gulden van Sint Elisabeth Foundation (SEF) is geen optie, maar de overheid voelt - voorzichtig - wel voor de mogelijkheid van participatie.

SEFDit houdt in dat het Land Curaçao als aandeelhouder zou kunnen participeren in de nieuwe bedrijfsvoering van SEF. De schulden bestaan uit enerzijds oude nog niet afgeloste leningen en anderzijds belastingachterstanden.
Eventuele deelname in het aandelenkapitaal van de stichting is volgens minister Javier Silvania (MFK) van Financiën de voorlopige uitkomst van de bespreking maandag met het bestuur van SEF, de stichting die tot november 2019 het noodlijdende Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) exploiteerde.
Het bestuur van SEF gaf begin deze week aan zo snel mogelijk tot een akkoord te willen komen en graag inzicht te willen geven in de nieuwe bedrijfsvoering van de stichting en de bijbehorende mogelijkheden.
Onder de nieuwe naam, maar nog steeds vanuit de oorspronkelijke missie ‘Alles voor Allen’, bouwt de stichting aan een nieuwe toekomst, waarbij het vastgoed van SEF door herbestemming en restauratie ‘ter beschikking wordt gesteld aan onze gemeenschap’. Namelijk voor de realisatie van het ‘Sint Elisabeth District’, waarbij de religieuze en historische elementen van het voormalige ziekenhuisgebouw als cultureel erfgoed geconserveerd worden.

‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’
Na afloop van de meeting maandag is besloten om nog deze maand een vervolgvergadering in te plannen voor de bespreking van drie cruciale punten: de brief van SEF die op 24 mei is verstuurd; de vaststelling van de schuld naar aanleiding van de aanwezige documentatie; en de vervolgstappen om tot een structurele oplossing te komen.
Onder de kop ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering tussen voormalig Sehos en overheid Curaçao’, doet het Kabinet van de minister van Financiën verslag van de bespreking. Behalve Silvania heeft ook zijn partijgenoot minister Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) aan het gesprek met het SEF-bestuur deelgenomen. Verder waren daarbij aanwezig vertegenwoordigers van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).
Tijdens de vergadering is onder andere ingegaan op de huurachterstand van de overheid in verband met de noodvoorziening die tijdens de Covid-19-pandemie door SEF was ingericht.
Verder ging het over het Memorandum of Understanding (MoU) dat al vóór de bouw van het huidige nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Center (CMC), op 20 september 2013 door het Land, Sehos en Usona (het voormalige Uitvoeringsorgaan Stichting Ontwikkeling) is getekend. En werd gesproken over de schuldpositie in het algemeen van de stichting ten opzichte van het Land Curaçao.
,,Het is alom bekend dat de stichting, die al jarenlang kampt met oplopende schulden, de overheid van Curaçao aansprakelijk stelt voor een gedeelte van de opgebouwde schulden”, aldus het Kabinet van minister Silvania.
Op 24 mei 2022 heeft het bestuur van de stichting, dat door het gerecht surseance van betaling verleend kreeg na een verzoek tot faillietverklaring door Aqualectra, een brief met bijlagen ingediend bij de minister van GMN ter verduidelijking van de huidige schuldenproblematiek. De minister van GMN heeft op 9 mei dit jaar het rapport van Soab ontvangen waarin de schuld van het voormalig Sehos aan het Land in kaart is gebracht. ,,Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het hierbij niet gaat om een assurance-rapport”, voegt de bewindsman hier aan toe.
Ook heeft Soab haar conceptrapport inzake de noodvoorziening Covid-19 uitgebracht. ,,Het gaat hier om twee afzonderlijke rapporten”, legt het kabinet van Silvania uit. ,,Het eerste rapport betreft de (belasting)schulden van Sehos aan het Land en het tweede rapport betreft de schulden van het Land aan SEF met betrekking tot de noodvoorziening Covid-19.”
Tussen 2013 en 2019 zijn er verschillende - mondelinge - afspraken gemaakt tussen het voormalige algemeen ziekenhuis en het Land. Toch bleven structurele oplossingen tot op heden uit. Het uitgangspunt van kabinet-Pisas is om door middel van ‘oplossingsgerichte gespreksvoering en feitelijke informatie tot duurzame oplossingen te komen’. ,,Dit uiteraard met wederzijds goedvinden van alle betrokken partijen.”
Het is dit jaar 166 jaar geleden dat het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) voor het eerst de deuren opende. Gedurende een periode van 164 jaar was het Sehos ‘het’ ziekenhuis, dat zorg leverde aan de gehele Curaçaose bevolking. Gedurende deze periode heeft het ziekenhuis zeer moeilijke (financiële) tijden gekend. Aan het eind van de periode als ziekenhuis, in november 2019, heeft de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal een fors negatief vermogen overgehouden, oftewel de schulden van de stichting zijn vele malen hoger dan de (waarde van de) bezittingen.
Het Sehos heeft, zoals gezegd, tijdens zijn bestaan als ziekenhuis een flinke schuldenlast opgebouwd. ,,Dit is het gevolg van jarenlange tekorten en verliezen die de stichting heeft geleden uit de exploitatie van het ziekenhuisbedrijf, veroorzaakt door decennialange tekorten in de financiering van de zorg die door onze stichting is geleverd aan onze gemeenschap.”
Aldus SEF. Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van de financiële tekorten is de wettelijke tarievenstructuur, dat wil zeggen: de maximumtarieven die het ziekenhuis in rekening mag brengen voor de medische behandeling die in het ziekenhuis wordt verleend. Deze tarieven zijn lang geleden bij wet vastgesteld en daarna niet meer herzien, zelfs geen inflatiecorrectie. Verwezen wordt naar het Eilandsbesluit verpleeg- en neventarieven Centrum Hospitaal van juli 2009.
,,Dus terwijl de lonen van het personeel en de prijzen van bijvoorbeeld materialen, voeding en nutsvoorzieningen stegen, bleven de tarieven die het ziekenhuis in rekening mocht brengen ongewijzigd”, meldt SEF. Om eraan toe te voegen: ,,Dit is een probleem dat vandaag de dag nog niet is opgelost en waar ook andere zorginstellingen nu nog steeds mee te maken hebben.”
Als ten tijde van de overgang van de ziekenhuisexploitatie van Sehos naar CMC, in november 2019, het MoU was uitgevoerd conform de bedoeling van partijen, zou dat volgens SEF betekenen dat: de lening van het Land (34,8 miljoen) al zou zijn kwijtgescholden; de achterstallige belastingen en premies (32,8 miljoen) reeds zouden zijn kwijtgescholden; de schuld aan leveranciers (van 21,5 miljoen) zou zijn overgegaan naar de nieuwe entiteit, evenals de schulden in rekening-courant en ook de verschuldigde pensioenpremies en de overige schulden (in totaal 41,7 miljoen). Deze schulden zouden dan uit het nieuwe (ontoereikende, red.) zorgbudget voor CMC moeten worden voldaan.
Het dan nog te saneren bedrag zou neerkomen op 5,6 miljoen, zijnde de schuld aan Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe in de afgelopen jaren - waarvan de eerste al uit 2017 dateren - is het Land niet in overleg getreden met Sehos/SEF, om de afspraken van het MoU uit te werken, zoals partijen wel waren overeengekomen.
Sinds afgelopen maandag zijn partijen dus wel met elkaar in gesprek. Gesprekken die door SEF als ‘heel positief’ worden ervaren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).