CBCS vertrouwt ‘gouden handdruk’ van Ansary aan Gibson niet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS en de onder de noodregeling geplaatste Ennia-bedrijven stellen zich op het standpunt dat sprake is van aanwijzingen voor (ambtelijke) omkoping van oud-minister Richard Gibson.

GibsonEind 2014 stapte de van Sint Maarten afkomstige Gibson senior op als lid van de raad van commissarissen (RvC) van Ennia Caribe Holding (ECH). Hij ontving bij zijn vertrek als commissaris een ‘gouden handdruk’: maar liefst circa 2 miljoen gulden. Dat was overigens maar een deel van wat Gibson alles bij elkaar kreeg, dat was namelijk 7,8 miljoen van Ennia in de periode vóór het ingrijpen door de CBCS door middel van de noodregeling.
De kwestie is weer actueel geworden met het voorgenomen ‘ingrijpen’ door de Centrale Bank bij SunResorts (Mullet Bay op Sint Maarten) dat eigendom is van Ennia Investments (EC Investments). Ook speelt al een tijdlang - schriftelijk, dus buiten het zicht van het publiek - het hoger beroep in verband met de aansprakelijkheidsprocedure tegen gedaagde ex-bestuurders van Ennia, onder wie tegen de Amerikaanse eigenaar Hushang Ansary. Zijn vertrouweling Gibson is weliswaar geen gedaagde, maar speelde als commissaris wel een aanzienlijke rol in het Ansary/Ennia-dossier en is door CBCS schriftelijk ‘in de wachtkamer gezet’.
Zijn naam komt dan ook voor in het baanbrekende vonnis van 29 november 2021, waarbij de ex-bestuurders werden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van ruim een miljard gulden. En in de klachtzaak bij de Accountantskamer tegen de voormalige accountants van Ennia is naar voren gekomen dat Gibson bij zijn afscheid als commissaris 2 miljoen opstreek.
Klagers - dat wil zeggen: de CBCS en vijf Ennia-entiteiten, die in verband met de noodregeling sinds medio 2018 bestuurd worden door de CBCS - vertrouw(d)en het zaakje niet. Zij wijzen erop dat Gibson na zijn vertrek als commissaris minister van Financiën en vervolgens minister van Justitie van Sint Maarten is geworden. Zij geven in dit verband ook aan dat Mullet Bay, de meest omvangrijke belegging van Ennia, gelegen is op Sint Maarten.

‘Waarom is een zo hoog bedrag toegekend?
,,Betrokkenen stellen zich op het standpunt dat er geen enkele aanwijzing voor omkoping en/of fraude was”, staat te lezen in de uitspraak van de Accountantskamer. ‘Betrokkenen’ zijn in dit geval de accountants, die beiden nog tot begin 2021 bij hun voormalige kantoor werkzaam zijn geweest.
Dit kantoor nam de audit van de Ennia-groep over van KPMG Curaçao, dat al in maart 2017 zijn zorgen had geuit over een aantal kwesties, waaronder de waardering van Mullet Bay, en ook ‘bedenkingen had bij de integriteit’ van het toenmalige bestuur van Ennia.
,,Gibson was en is een alom gerespecteerde professional”, zo is volgens de Accountantskamer door beide Curaçaose accountants in de zaak gesteld. Bovendien is gesteld dat Gibson eerst eind 2015 minister van Financiën en interim-minister van Justitie van Sint Maarten was.
,,De Accountantskamer stelt voorop dat het niet aan haar is om een oordeel te geven over de vraag of daadwerkelijk sprake was van omkoping en/of fraude”, staat te lezen in de uitspraak. ,,Het is aan de Accountantskamer om te beoordelen of de externe accountant voldoende aandacht heeft besteed aan de door Gibson ontvangen ‘gouden handdruk’.”
De Accountantskamer is van oordeel dat het tot de taken van een externe accountant behoort om in te schatten of sprake is van omstandigheden die leiden tot risico’s op een afwijking van materieel belang op het niveau van de financiële overzichten en beweringen als gevolg van corruptie.
Uit de door partijen overgelegde stukken wordt niet duidelijk welke vergoeding Gibson destijds als commissaris van Ennia Caribe Holding ontving voor de door hem verrichte werkzaamheden. Wel volgt in algemene zin uit de dossierstukken dat commissarissen van ECH destijds jaarlijks een vergoeding ontvingen die tussen 150.000 en 450.000 gulden lag (terwijl volgens Ennia zelf 52.780 gulden per commissaris per jaar ‘standaard’ en acceptabel was/is).
De eind 2014 door Gibson ontvangen ‘gouden handdruk’ van circa 2 miljoen is ‘een veelvoud van dit bedrag’, redeneert de Accountantskamer. ,,Dit roept de vraag op waarom een zo hoog bedrag is toegekend. Het had, gezien het opvallende karakter van deze post, op de weg van de accountant gelegen om hierover kritische vragen te stellen. Dat heeft hij niet gedaan.”

7,2 Miljoen Gibson was ‘excessief’
De Accountantskamer is daarom van oordeel dat de accountant in strijd met een standaard, niet die controle-informatie heeft verzameld die de door hem getrokken conclusies rechtvaardigden. Ook heeft hij in strijd met een andere standaard geen frauderisicofactor geïdentificeerd.
De Accountantskamer is, gelet hierop, van oordeel dat de accountant in zoverre onvoldoende professioneel-kritisch is geweest. Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Deze sub-klacht is daarom wat betreft de controle van de aan Gibson toegekende ‘gouden handdruk’ gegrond.
Uit andere documenten, namelijk het verzoekschrift en het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg in verband met een door Ennia en CBCS aangespannen aansprakelijkheidsprocedure tegen oud-bestuurders, blijkt dat Gibson - zelf overigens dus géén gedaagde, maar wel aangeschreven door de Centrale Bank - alles bij elkaar 7,8 miljoen heeft opgestreken van Ennia in de periode vóór de noodregeling. Inclusief 2018, toen Gibson na zijn afscheid in 2014 plotseling weer in beeld was; hij was door de Iraans-Amerikaanse grootaandeelhouder Ansary naar voren geschoven als ceo die Ralph Palm zou vervangen, maar dit gebeurde zonder goedkeuring en instemming van de Centrale Bank.
Van die 7,8 miljoen was in de ogen van de CBCS ruim 7,2 miljoen ‘excessief’, omdat Ennia zelf wat betreft de vergoedingen aan commissarissen als uitgangspunt neemt dat 52.780 gulden per commissaris per jaar ‘standaard’ en acceptabel was/is.
Het was ook Gibson die, vlak vóór de noodregeling, samen met directielid Abdallah Andraous op 22 juni 2018 een overeenkomst heeft getekend namens Ennia Investments enerzijds en Ansary anderzijds waarbij 250 miljoen dollar, waarvan per direct 100 miljoen dollar, werd onttrokken van Ennia. Dat was voor de Centrale Bank mede de doorslag om in te grijpen bij het Ennia van Ansary.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).