Silvania: Samenwerken om ambtenaren tegemoet te komen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) doet een oproep aan de vakorganisaties die deel uitmaken van het zogeheten CGOA om hun standpunt inzake gratificatie/vakantiegeld te herzien en in te stemmen met wat de regering voor de ambtenaren voor ogen heeft.

SilvaniaDat zei hij gisteren tijdens een persconferentie waar de bewindsman van Financiën zijn rol in verband met de afbouw van de inkorting met 12,5 procent toelichtte. Alleen als iedereen bijdraagt en alle schakels meewerken, is het mogelijk om te voldoen aan de wens van het kabinet-Pisas om de landsdienaren nog deze maand tegemoet te komen met een bepaalde uitkering. Eén ding wilde hij als hoeder van de schatkist wel duidelijk maken: het is of gratificatie of vakantiegeld, maar niet en-en.
In de aangepaste, suppletoire begroting 2022, is rekening gehouden met 3 procent vakantiegeld, namelijk voor 10,6 miljoen gulden. Normaal bedraagt het vakantiegeld 6 procent, maar de 3 procent is gebaseerd op de periode januari tot en met juni. Voor 2023 streeft de regering weer naar de volle 6 procent.
Om tot die 3 procent te komen en daarmee een begin te maken met de afbouw van de inkorting van 12,5 procent die vanaf 2020 gold in verband met de coronacrisis en de liquiditeitssteun die vanuit Nederland kwam, moet worden voldaan aan een reeks voorwaarden.
Maar minister Ornelio Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) is met de vakbonden binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) bezig om tot overeenstemming te komen, onder meer over de aangeboden eenmalige gratificatie van 1.750 gulden voor álle ambtenaren en gelijkgestelden (zoals personen werkzaam in het onderwijs).
Pas als de BPD-minister en het CGOA eruit zijn, dan kan de bewindsman van Financiën er verder mee. De rol van de ‘minfin’ is om te kijken of er budgettaire ruimte is, aldus Silvania. Maar of je het nu vakantiegeld noemt, gratificatie of iets anders; het maakt volgens hem niet uit, waarop Silvania de bonden oproept zich coöperatief op te stellen.
Het is volgens hem aan BPD-minister Martina om uit te leggen waarom hij aan iedereen - alle ambtenaren, met hoge of lage schaal - hetzelfde bedrag wil uitkeren. Kortom wat de juridische basis is. En wat de gesubsidieerde instellingen betreft, die ook 12,5 procent hebben moeten inleveren, voor deze categorie is in de begroting opgenomen dat ze weer 6 procent terugkrijgen (9,6 miljoen). In het geval BPD ook aan werknemers bij gesubsidieerde instellingen het bedrag van 1.750 wil geven, dan komt het totaal volgens Silvania wel boven het gereserveerde bedrag uit.
Hij wijst erop dat de medewerking van alles en iedereen vereist is om de uitkering nog deze maand mogelijk te maken. Dan begint de tijd te dringen, want er resteert nog slechts iets meer dan een week. Silvania is naar eigen zeggen vastbesloten de ambtenaren met het beloofde vakantiegeld of de gratificatie tegemoet te komen.
In gesprek met voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft) heeft de minfin duidelijk gemaakt dat de vakantie-uitkering op Curaçao vaak niet is om er luxe-uitgaven mee te doen, zoals een vakantie, wat in Nederland vaker het geval zal zijn, maar om bijvoorbeeld bepaalde schooluitgaven voor de kinderen mee te kunnen doen.

‘Weg met veel hobbels’
Die inkorting van 12,5 procent twee jaar terug gebeurde door stopzetting van het vakantiegeld plus door vermindering van het aantal vakantiedagen. Het terugdraaien ervan gebeurt met behulp van een landsbesluit (LB, waarvoor de handtekening van de gouverneur is vereist maar geen parlementaire instemming).
Het terugdraaien mocht in elk geval niet voor 30 juni 2021. Inmiddels is het alweer een jaar verder. De minister wijst op de hoge inflatie en het feit dat ambtenarensalarissen al jaren niet zijn geïndexeerd. Op 18 maart dit jaar stuurde premier Gilmar Pisas (MFK) hierover een brief aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties.
Het antwoord kwam als ‘een verrassing’ omdat de regering in Willemstad niet had verwacht dat er voorwaarden zouden worden gesteld aan de afbouw van de 12,5 procent inkorting. Ten eerste was er de normering van topinkomens (een eis die al twee jaar op tafel ligt, red.), maar waarvan Silvania zegt dat de regering dit niet zelf in de hand heeft omdat de Staten erover beslissen.
Verder dat het vakantiegeld niet met liquiditeitssteun mag worden bekostigd, een standpunt waar de regering op Curaçao begrip voor heeft en ook zegt dat dit door hogere belastinginkomsten niet nodig is. Verder zou de afbouw van 12,5 procent inkorting alleen voor ambtenaren met een lagere inkomensschaal moeten gelden, waar het kabinet-Pisas het echter mee oneens is.
Ook is er positief advies van het Cft nodig. Echter, het college wil hiervoor een verzoek ontvangen van de Nederlandse staatssecretaris, waarna uiteindelijk de Rijksministerraad (RMR) beslist.
Kortom, aldus Silvania, alle medewerking is nodig: van CGOA tot en met de RMR. Het is geen gemakkelijke weg, met veel hobbels, maar de minister doet een oproep om lokaal de koppen bij elkaar te steken en de gewenste uitkering mogelijk te maken.
Voor 2023 rekent de regering dan wel weer op de volle 6 procent vakantiegeld (waarvoor 21,6 miljoen in de begroting is opgenomen) en 6 procent herstel van de subsidies (10 miljoen). In 2024 gevolgd door respectievelijk maximaal 45 miljoen (ambtenaren) en 22 miljoen (subsidies).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.