RvR betreurt dit voor de hele justitiële keten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aanbevelingen van de Raad voor de Rechtshandhaving over het Criminaliteitsbestrijdingsfonds, ook wel crimefonds genoemd, moeten met de nodige voortvarendheid worden uitgevoerd. Dat is belangrijk zo voert de RvR aan in het jongste rapport ‘De staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’, want op dit moment loopt de justitiële keten veel geld mis omdat de organisatie te wensen overlaat en bijvoorbeeld het Afpakteam niet functioneert.

F05 Het afpakteam is er om aan te tonen dat misdaad niet loontEn dat geld is hard nodig want, zo constateert de RvR: ,,Er moeten verder geen bezuinigingen plaatsvinden bij de organisaties die vallen onder de vitale sectoren van de gemeenschap. Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds kan een prominente rol hebben in het kader van bestrijding van criminaliteit. Immers het doel van het fonds is om projecten zowel in het kader van preventie, repressie, trainingen en opleiding van personeel en aanschaf van middelen te financieren. De bronnen van inkomsten van het fonds zijn wettelijk vastgesteld.” Eén bron wordt gevormd door de inkomsten uit ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. En dat is voordelig want ‘een dergelijke structuur ontlast de overheid van extra inspanningen om door middel van inkomsten uit belasting financiële middelen beschikbaar te stellen’.

De Raad vindt het jammer dat het Afpakteam bijvoorbeeld niet meer wordt voortgezet ‘omdat de opbrengsten blijkbaar lager liggen dan de operationele kosten’. ,,De Raad betreurt dit feit. Dit geeft aan dat het gemeenschappelijk belang niet wordt ingezien. Immers het belang van het afpakteam is groter dan de uitkomst van een rekensom. Het geeft juist aan dat misdaad niet loont. Dit belang valt niet in bedragen uit te drukken. De Raad is van oordeel dat het afpakteam moet worden voortgezet”, zo wordt geoordeeld. In deze krant werd in 2020 verslag gedaan van de resultaten van het Afpakteam dat tussen 2015 en 2017 goederen en geld in beslag had genomen ter waarde van 46 miljoen gulden. Dit geld is bestemd voor het Criminaliteitsfonds.

De RvR voert in het laatste rapport aan dat het belangrijk is een degelijke organisatie van het fonds te hebben, ‘om het doel van het fonds te verwezenlijken en de middelen zo goed mogelijk te benutten, waarbij de transparantie, controle en verantwoording geborgd zijn’. ,,De stakeholders, het ministerie van Justitie, het Gemeenschappelijke Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Financiën moeten hun bijdrage leveren om het doel te verwezenlijken”, zo vindt de RvR. De Raad ziet hierin voornamelijk een uitdaging en doet in het jaar 2022 een review onderzoek om onder andere vast te stellen of processen zijn ontwikkeld om het functioneren van het fonds te verbeteren. Nogmaals: ,,De Raad meent dat de hele justitiële keten hiermee gebaat zal zijn.” De Raad vestigt in het rapport de aandacht op een aantal gebeurtenissen en situaties die zich vorig jaar hebben voorgedaan en die grote impact hebben gehad op de justitiële keten. Gedoeld wordt op de afspraken in de landspakketten voor de versterking van de rechtstaat. Daarin staat ook dat er gekeken moet worden naar het Criminaliteitsfonds


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.