Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De benoeming van het Coho-bestuur is ‘al met al een vrij ingewikkelde procedure’, aldus de woordvoerder desgevraagd. Die procedure ‘is zo opgesteld om ervoor te zorgen dat het Coho zowel een Nederlands als Caribisch stempel draagt’.

cohoUitgelegd wordt dat ‘dit gemengde Nederlands-Caribische stempel in verschillende aspecten van de procedure tot uiting komt’. Het Antilliaans Dagblad stelde vragen over de benoeming van het bestuur van het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling), zoals de regeringen van de landen van het Koninkrijk dat in verband met de consensusrijkwet Coho zijn overeengekomen.
Vanuit de fractie van de Curaçaose regeringspartij PNP klonk er onlangs bij monde van Statenlid Corinne Djaoen-Genaro forse kritiek op wat op regeringsniveau is afgesproken. Onder andere stelt zij dat het Coho niet de instantie kan zijn die de uitvoering van het Landspakket gaat beoordelen, want - zo stelt de PNP-parlementariër - ‘er zitten twee leden van Nederland in het bestuur die altijd ten gunste van Nederland zullen stemmen’.
Deze krant legde de kwestie voor aan de Coho-woordvoerder. Zij legt uit dat de benoemingsprocedure is geregeld in artikel 9 en 10 van het voorstel.
,,Allereerst worden hierin een aantal functievereisten voorgeschreven. De drie Coho-leden worden benoemd op grond van deskundigheid en maatschappelijke ervaring. En belangrijk: minimaal twee van de drie leden, onder wie de voorzitter, moeten beschikken over aantoonbare affiniteit met de landen. De landen werken in de voorbereiding samen bij de opstelling van de profielen en maken afspraken over de feitelijke werving. Dat proces wordt deze maand opgestart.”
Over de benoeming zelf wordt besloten door de Rijksministerraad (RMR), op voordracht van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Deze laatste stelt voorafgaand hieraan samen met de ministers-presidenten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor elke vacature een profielschets vast. ,,Als dit is gebeurd, wordt een wervingsbureau ingeschakeld dat op basis van de profielschets via een open werving met een selectie komt van geschikte kandidaten.”
Als deze selectie is gemaakt, zo vervolgt de uitleg van de Coho-woordvoerder, wordt op politiek niveau een lijst samengesteld van benoembare kandidaten. Ten aanzien van twee Coho-leden, onder wie de voorzitter, ligt het initiatief in dit verband bij de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.
,,Deze stelt de lijst samen en legt die vervolgens voor aan een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Caribische landen. Deze commissie bepaalt uiteindelijk welke kandidaat ter benoeming wordt voorgelegd aan de RMR.”
Ten aanzien van het derde Coho-lid werkt de procedure ‘andersom’, aldus de toelichting van de woordvoerder. ,,Daar is het de commissie met vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten die de lijst met benoembare kandidaten samenstelt en de staatssecretaris die uit deze lijst een persoon kiest om ter benoeming voor te leggen.”
Op de speciaal voor het Coho gelanceerde website wordt onder ‘Veel gestelde vragen’ deze vraag gesteld ‘Krijgt het Coho een bestuur?’ en het volgende antwoord gegeven: ,,Het Coho krijgt een bestuur bestaande uit een voorzitter en twee leden. Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke dienst. Het bestuur van het Coho voert de hem opgedragen wettelijke taken zelfstandig uit en legt hierover verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.