Wetsvoorstel aangeboden aan parlementen

Van onze correspondent
Den Haag - Na het akkoord over de nota van wijziging bij het voorstel voor de Rijkswet Coho tussen Nederland en de Caribische landen heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) zullen het wetsvoorstel ontvangen. Daarmee is de consensusrijkswet ook openbaar.

CohoIn een brief - gedateerd op 7 februari, maar gisteren pas gepubliceerd - reageert Van Huffelen namens het Nederlandse kabinet en de regeringen van de CAS-landen op de opmerkingen van de Raad van State (RvS) van het Koninkrijk bij het gewijzigde voorstel voor de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho).
Vooral de rol van het College (Aruba) financieel toezicht (C(A)ft) staat daarin centraal.
De RvS vindt het niet nodig om in de Rijkswet Coho een grondslag op te nemen zodat het C(A)ft kan beoordelen of de begrotingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een adequate budgettaire verwerking bevatten van de gevolgen van de uitvoering van de Landspakketten, schrijft Van Huffelen. Hiervoor bevatten de Rijkswet financieel toezicht (Rft) en de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) voldoende instrumenten. De regeringen nemen dit over en de nota van wijziging is daarop aangepast.
Wel is besloten om vast te houden aan de twee bepalingen in de nota van wijziging die garanderen dat het C(A)ft zijn reeds bestaande beoordelingsbevoegdheid op een doeltreffende wijze kan uitvoeren. Het moment waarop het Coho plannen van aanpak ter informatie aan het C(A)ft toestuurt wordt preciezer aangegeven, namelijk na goedkeuring van een plan van aanpak. Daarmee wordt duidelijk dat het C(A)ft zich niet bemoeit met de beleidsmatige beoordeling van de begroting.
Ook wordt vastgehouden aan een overzicht van de baten en lasten bij de Uitvoeringsagenda van het Landspakket. Het adviescollege RvS vond dat toch te beleidsmatig, maar daar zijn de regeringen het niet mee eens. ,,Zolang het slechts gaat om een controle of sprake is van een verantwoorde budgettaire verwerking, kan niet worden gesproken van een beleidsmatige beoordeling.”
In hetzelfde licht ziet de RvS het niet zitten dat het C(A)ft beoordeelt of de begrotingen van de CAS-landen de doelstellingen van de Landspakketten doorkruisen. En de Rijksministerraad (RMR) zou via de aanwijzingsbevoegdheid uit de Rft en LAft zich kunnen uitspreken over de plannen van aanpak. Maar de vier landen houden hier toch aan vast. Zij zien deze bevoegdheid anders: ,,Het doel van de bevoegdheid is (..) om de consistentie van de begroting te beoordelen, en niet de wenselijkheid van individuele beleidsvoornemens.”
De formulering van de bevoegdheid is in de tekst wel aangescherpt om te voorkomen dat het Cft zich toch beleidsmatig moet uitlaten. In plaats van ‘doelstellingen’ wordt nu gesproken over ‘afspraken’ in het Landspakket.
De nota van wijziging is ook aangepast om te voorkomen ‘dat het niet nakomen van een hervormingsafspraak kan leiden tot verschillende procedures’. De RvS wees op het risico van parallelle besluitvormingstrajecten en rechtsbeschermingstrajecten.
Een laatste kwestie die volgens de RvS aandacht behoefde was de rol van de RMR en het probleemeigenaarschap van de landen en het Coho. ,,De aangepaste nota van wijziging komt in zoverre aan deze zorg tegemoet, dat de bevinding door het C(A)ft van belemmering (…) landt in een uitvoeringsrapportage van het Coho.”
Het Coho en de Caribische premiers (ministers van Algemene Zaken) zullen eerder worden betrokken bij een beoordeling door het C(A)ft. Het oordeel van de RMR wordt zodanig ingekleed ‘dat volgens de regeringen van een onaanvaardbare beperking van het beginsel van probleem-eigenaarschap geen sprake is’.
Er komt verder een samenwerkingsprotocol tussen Coho en C(Aft) met de mogelijkheid om samenwerking te zoeken met (inter)nationale organisaties, bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit moet de onderlinge afstemming en deskundigheid bevorderen.

Alle uitvoeringsagenda’s, uitvoeringsrapportages en informatie over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (Coho i.o.) kunnen vanaf nu op de website www.coho-acs.com gevonden worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).