SER: MEO én VVRP moeten taxisector grondig evalueren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De taxitarieven op Curaçao liggen hoger dan in andere landen en toch is in het nieuwe Landsbesluit taxi-tarieven 2021 vastgehouden aan deze (te) hoge tarieven.

F00taxiDat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in het nieuwste advies over genoemd Landsbesluit. Het  Antilliaans Dagblad heeft het advies. De constatering van te hoge tarieven dateert overigens al uit 2008, toen deze vergeleken werden met grote steden in Europa en de Verenigde Staten, Canada, en Australië. In 2014 werden door de Raad van Ministers nieuwe tarieven geaccordeerd, die weer hoger waren dan die van 2008.
Hoewel deze tarieven destijds waren afgestemd met de taxi-sector, werden ze later door velen uit de toeristische industrie als te hoog beschouwd, schrijft de SER. Het adviesinstituut oordeelt dan ook dat het uitgangspunt voor de vaststelling van de taxitarieven niet de gangbare praktijk moet zijn, maar de actuele hoogte van algemeen gehanteerde kostencomponenten.
Dat er hoge tarieven zijn, heeft ook te maken met de lage productiviteit van de taxi’s; die ligt rond de 30 procent. Deze lage productiviteit heeft er volgens een onderzoekscommissie juist toe geleid dat de tarieven zijn verhoogd, zodat met minder ritten toch de noodzakelijke dagopbrengst gehaald kan worden.
Aan het reguleren van de taxi-sector wordt al jaren gewerkt. De SER - bestaande uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemers en onafhankelijke leden - constateert voorts dat eerdere tarievenberekeningen gebaseerd waren op zones en dat nu gekozen is voor kilometers.
Ook wordt afgezien van het gebruik van taximeters en is voorgesteld om een app te ontwikkelen, waarbij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), een aantal minimumeisen bepaalt waaraan de applicatie moet voldoen.
SER: ,,Het onderhavige concept-Landsbesluit regelt uitsluitend de tarifering van taxivervoer en gaat niet in op het gewijzigde beleid ten aanzien van het verplichte gebruik van taximeters versus het gebruik van bovengenoemde applicatie. Naar het oordeel van de SER had het op de weg van de minister gelegen deze beleidswijziging wél in het dossier op te nemen.”
Wat het adviesorgaan verder constateert is dat het Landsbesluit over de tarifering afkomstig is van de MEO-minister, maar een bredere inkadering van het taxivervoer feitelijk op het terrein ligt van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).
,,Desalniettemin is de SER van mening dat ook wat de tarifering van taxivervoer betreft, de beleidsmatige inkadering ontoereikend is, mede vanwege onvoldoende onderbouwing dan wel motivering van de beleidsintenties. De SER geeft de minister dan ook in overweging om niet uitsluitend de prijsstelling van de tarieven te regelen, maar in samenwerking met de minister van VVRP het geheel aan regelgeving met betrekking tot de taxisector aan een grondige evaluatie te onderwerpen.”
De huidige MEO-minister is Ruisandro Cijntje (PNP), terwijl Charles Cooper (MFK) minister van VVRP is.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.