Minister van Onderwijs wil goede doorverwijzing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) wil het regulier en speciaal funderend onderwijs optimaliseren en heeft in dat kader een verwijzingscommissie Speciaal funderend onderwijs ingesteld.

F03 Spec onderwijs KADERDe verwijzing naar het speciaal onderwijs werd voorheen verricht op basis van (buitenlandse of Westerse) psychologische tests. Volgens de minister geeft dat een vertekend beeld van de werkelijke leercapaciteiten van de Curaçaose leerlingen. De Landsverordening funderend onderwijs geeft aan dat er een commissie ingesteld kan worden die zich bezighoudt met de verwijzingen naar het speciaal onderwijs.
De commissie heeft als taak om aan de hand van dossieronderzoek te beoordelen of plaatsing in het speciaal onderwijs nodig is. Ook moet er zorg gedragen worden voor indicatiestelling en verwijzing, zodat de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen gediend worden.
De verwijzingscommissie heeft al enkele bevindingen en aanbevelingen gedaan en ook acties ondernomen, zo doet de minister verslag aan de Staten. Zo vindt de commissie dat vroegtijdig ingrijpen essentieel is als er leerachterstanden dreigen op het gebied van geletterdheid en gecijferdheid. Verder wordt geconstateerd dat er een gedegen invulling van het zorgaanbod ontbreekt zodat leerlingen binnen het regulier funderend onderwijs adequaat geholpen kunnen worden bij leer- of gedragsproblemen. ,,Dat dit onnodige uitval naar speciaal onderwijs in de hand heeft gewerkt moge duidelijk zijn”, aldus de minister in zijn uitleg naar de Staten.
Aangeraden wordt de methodiek ‘Conscious Discipline’ in te voeren. Deze methodiek wordt al enkele jaren op Aruba ‘met succes’ toegepast. ,,Op advies van de commissie heeft de sectordirecteur van OWCS een offerte aangevraagd bij het Departement van Onderwijs van Aruba om de periode maart-mei 2022 workshops te geven aan een tweetal groepen van voornamelijk leerkrachten uit het regulier en speciaal onderwijs, die werkzaam zijn in die buurten/scholen die achtergesteld zijn gebleven. Het gaat om het verzorgen van een eerste cyclus bijscholing.”
De minister en de commissie verwachten dat de bijscholing een ‘waardevolle shift in mindset’ op gang kan brengen bij leerkrachten.
Op pagina 7
Deskundigen in dienst bij OWCS
Om het zorgaanbod voor de leerlingen te verbeteren wordt gedacht aan het in dienst nemen van een team van deskundigen binnen het ministerie van OWCS, voor 4 fte. (fulltime banen). Dit team zal parallel aan de verwijzingscommissie te werk gaan en belast worden met onderzoek en kwaliteitsbewaking volgens de basismethodiek Conscious Discipline. Dit team stuurt de ‘mindset’ op de werkvloer aan. De minister meent hier direct bij te vermelden dat dit team niet het programma van het innovatie- en schoolbegeleidingscentrum Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (Sige) doorkruist.
De eerste inschatting van de gemoeide kosten voor dit nieuwe team ligt 30 procent lager dan de besparing die de SVB doorvoert, dus, zo stelt de minister: ,,Betere dienstverlening aan leerkrachten en leerlingen, ‘out-reachend’, voor een lagere prijs en tevens inperking van ‘brain drain’ van onze lokale deskundigen.”
De minister heeft er ook voor gezorgd dat de sectordirecteur van OWCS een offerte heeft aangevraagd voor het instellen van een digitaal systeem om aanmelding van leerlingen voor het speciaal onderwijs, vanuit scholen te faciliteren. Het ministerie is niet onbekend met dit bedrijf want zo schrijft de minister: ,,Ditzelfde bedrijf heeft gedurende het afgelopen schooljaar op succesvolle wijze het digitaal onderwijskundig rapport ontwikkeld dat door alle schoolbesturen ten behoeve van de toelating van leerlingen uit groep acht naar het voortgezet onderwijs is gebruikt.” Het ministerie is eigenaar van de digitale producten, zo voegt Van Heydoorn er nog aan toe.
Overigens wordt uitgelegd dat voorheen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het psychologisch onderzoek vergoedde. Maar dat doet de SVB niet meer en bespaart hier een miljoen gulden mee. ,,Het is de taak van het ministerie van OWCS om dit te ondervangen en in haar begroting daarop in te spelen”, zo voegt de minister er daarom aan toe.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).