Dienst Openbare Scholen ondertekent brief niet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zeven schoolbesturen op Curaçao hebben in een gezamenlijke brief aan de minister van Onderwijs, Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) aangegeven meer betrokken te willen worden bij het onderwijsbeleid en besluitvorming.

schoolbesturenDe schoolbesturen zeggen begrip te hebben voor het centrale beleid dat gevoerd wordt, mogelijk ingegeven door financiële (kostenbesparende) motieven, maar stellen daar tegenover dat het uitsluiten van betrokkenheid van de kenners van het onderwijsveld, leidt tot weerstand en mogelijk zelfs verkeerde beslissingen. Uiteindelijk ervaren de schoolbesturen dit als tornen aan de vrijheid van onderwijs. In de brief staat: ,,Er worden plannen en besluiten genomen op het niveau van het ministerie, terwijl de schoolbesturen diegenen zijn die deze plannen vorm moeten geven. Het zijn ook de schoolbesturen die ervaring hebben in de dagelijkse praktijk en deze praktijk overzien.” Dat er getornd wordt aan de keuzevrijheid blijkt uit het van hogerhand opleggen van de invoering van een leerlingvolgsysteem wat niet door alle schoolbesturen gedragen wordt. ,,Er kan ook gekozen worden voor een decentrale optie waarbij schoolbesturen een tarief ontvangen waarbinnen zij het een en ander zelf kunnen organiseren”, zo wordt geopperd.
Als voorbeeld van het buitensluiten van de schoolbesturen wordt gesteld dat het ‘onbegrijpelijk is’ dat er geen vertegenwoordiger is in de stuurgroep digitalisering bij het ministerie. Zo worden de schoolbesturen met allerhande plannen overstelpt, terwijl zij geen inbreng hebben. ,,Wij hebben er nu onvoldoende vertrouwen in dat plannen en onderzoeken hierbij in voldoende mate aansluiten.” Naast het project van digitalisering wordt nog het voorbeeld genoemd van de nulmeting. Daar zijn de schoolbesturen even bij betrokken geweest, maar nu niet meer. ,,We hebben vernomen dat het onderzoek wordt verricht door de inspectie van Nederland tezamen met de lokale inspectie. Wij hebben ook vernomen dat een belangrijk deel van het onderzoek zich richt op basis van verzamelde data.” Maar, zo wordt gesteld, die data zijn niet geverifieerd bij de schoolbesturen waardoor deze mogelijk geen goed en getrouw beeld geven van alle problemen die er spelen binnen het onderwijs. ,,Wij willen graag de gelegenheid om ook onderdeel te zijn van een kwalitatief onderzoek om zo input te geven in die thema’s die onzes inziens cruciaal zijn, doch die niet per se blijken uit modellen en aan te leveren documenten bij de inspectie”, aldus de brief. De ondertekenaars vragen zich bijvoorbeeld ook af welke onderzoeksvragen er geformuleerd zijn en hoe de probleemanalyse eruit ziet. ,,Het is ook in het belang van het ministerie als er straks een onderzoeksresultaat is waar de schoolbesturen zich in herkennen en waar ook draagvlak voor is.”
De ondertekenaars zijn de schoolbesturen van Advent, Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Stichting Christelijk Onderwijs New Song (Scons), Fundashon Skol Humanista na Papiamentu (FSHP), Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente (EBG) en Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE). Opvallend is dat de Dienst Openbare Scholen (DOS), direct vallend onder het ministerie van Onderwijs, niet ondertekend heeft, evenals de Stichting Onderwijs der Zevendedags Adventisten (Sozda). DOS doet overigens altijd mee aan het gezamenlijke schoolbesturenoverleg en zou de inhoud van de brief mogelijk wel onderschrijven.
Naast het niet betrokken worden, missen de schoolbesturen ook follow up op punten waar aandacht voor gevraagd is. Zo is vorig schooljaar te kennen gegeven dat er ernstige achterstanden bestaan die het resultaat zijn van de pandemie. ,,Wij hebben op verzoek van de toenmalige minister een plan ingediend voor het wegwerken van deze achterstanden. Wij hebben nimmer hier een officiële reactie op ontvangen”, zo beklagen de besturen zich. In het plan is voorgesteld om aan te sluiten bij het nationaal onderwijsplan van Nederland en aangeboden om te ondersteunen in de lobby in Nederland om additionele middelen hiervoor gedoneerd te krijgen.
De derde klacht is de ‘zeer beperkte communicatie tussen het ministerie en de schoolbesturen’. Zo wordt er vanuit het ministerie een webinar georganiseerd over digitalisering zonder dat dit inhoudelijk is besproken in de werkgroep digitalisering en gecommuniceerd met de schoolbesturen. Ook blijkt dat schooldirecteuren direct benaderd worden door het ministerie zonder tussenkomst van de schoolbesturen. Een voorbeeld hiervan is dat besloten wordt mobiele internet devices (MiFi) te plaatsen op scholen in Bándabou, terwijl de schoolbesturen zich afvragen hoe het dan zit met scholen in Bándariba. Ook van de Eindtoets Funderend Onderwijs (Efo)-uitvoeringscommissie is geen terugkoppeling ontvangen. Tot slot wordt het multidisciplinaire team genoemd dat ondersteunt bij sociale casussen op school, het Smat. Dit team geeft aan geen rol meer te kunnen spelen bij probleemcasussen op de school. ,,Maar het is onduidelijk waar de scholen dan nu kunnen aankloppen”, aldus de brief. Bedoeld worden de probleemkinderen die steun nodig hebben of overgeplaatst moeten worden naar een andere school.
Behalve dat er slechte communicatie is, worden ook reguliere zaken niet afgehandeld. De schoolbesturen zijn zich bewust van de onderbezetting bij het ministerie, maar sommige punten blijven maanden en soms zelfs jaren liggen. Zoals bijvoorbeeld de ministeriële beschikking met betrekking tot de bekostiging van het vorige schooljaar dat nog steeds niet ontvangen is, waardoor accountantscontroles niet afgerond kunnen worden. En ook: ,,In de bekostiging van de scholen (V&V-stelsel) dienen structurele aanpassingen doorgevoerd te worden, aangezien het V&V-stelsel niet aangepast is conform de werkelijke kosten.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.