Wetsontwerpen: Reguleren online kansspelen plus meer inkomsten Land

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Enerzijds de noodzakelijke regulering en modernisering van de i-Gaming en anderzijds het genereren van meer verantwoorde liquiditeit voor de Landskas.

i gamingDat is wat de minister van Financiën beoogt met de ontwerp-Landsverordening op de Kansspelen 2021 en de ontwerp-Landsverordening op de Kansspelbelasting 2021. Zo blijkt uit de wetsontwerpen in handen van het Antilliaans Dagblad, alsook de Memorie van Toelichting (MvT) hierop.

Uit de ‘verkenningen is gebleken’ dat de immer voortschrijdende technologische ontwikkelingen het noodzakelijk maken om beginselen van spelersbescherming (verslavingsproblematiek, bescherming van minderjarigen) een speerpunt van de regulering te laten zijn.

Tegelijkertijd is geconstateerd dat de Curaçaose overheid op dit moment ‘op geen enkele wijze profiteert van de zeer omvangrijke industrie’ en is het om die reden door de minister van Financiën ‘wenselijk geacht’ om een belasting te introduceren over het bruto spelresultaat behaald door exploitanten van online kansspelen.

Sinds de introductie in 1993 van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen is het kansspelregime van Curaçao altijd een favoriet van online operators gebleven, meldt de MvT, mede vanwege het lucratieve belastingstelsel en de flexibele regels. Tegelijkertijd ziet het Land zich sinds maart 2020 in verband met de hevige coronacrisis geconfronteerd met enorme financiële tekorten.

,,Eén van de veelgehoorde klachten in relatie tot de online kansspelsector - ook wel i-Gamingindustrie genoemd - is geweest dat de Landskas ondanks een geografisch gunstige ligging en aansluiting bij andere markten maar weinig terugziet van de populariteit van het voormelde i-Gamingregime.”

Concreet komt het erop neer dat de i-Gaming haar bijdrage aan de Landskas zal moeten doen. Dat is ook de internationale standaard, stelt de minister. Bovendien zal het toezicht verder worden aangescherpt, zodat de regering zelf op directe wijze de ontwikkeling van de i-Gaming in het Land kan volgen en ook de stabiliteit van de belastinginkomsten kan bewaken. ,,Daar hoort uiteraard ook een gedegen en objectief vergunningenbeleid alsmede handhaving bij, welk initiatief om te moderniseren uit de eigen koker van Curaçao is gekomen.”

Een TFI-Rapportage (Toekomstige Financiële Informatie) wijst op een substantieel financieel belang voor Curaçao bij regulering. Uit het overzicht ‘Ontwikkeling financieel belang Curaçao i-Gamingsector’ blijkt dat gerekend wordt met een bruto-spelresultaat van 3,3 miljard gulden dit jaar; bijna 4,2 miljard volgend jaar; 5,3 miljard in 2023; en 6,7 miljard in 2024.

De minister van Financiën heeft geconcludeerd dat de bedoelde regulering en modernisering voor Curaçao ‘van groot politiek belang is’. In de MvT wordt een beschrijving gegeven van ‘gemiste inkomsten’ - conservatief geraamd op 215,8 miljoen in 2024 - bij vertraagde invoering, dan wel het afzien van die invoering.

Voorts heeft de bewindsman van Financiën bepaald dat de uitvoering van toezicht en de handhaving ‘een taak van openbare orde betreft’. ,,Dat maakt het een overheidstaak. Toezicht uitgeoefend door een ander dan de overheid wordt binnen de internationale setting van de i-Gamingindustrie door andere overheden niet serieus genomen en de reputatie van Curaçao lijdt hieronder.”

De nieuwe wetten zullen de Landsverordening buitengaatse hazardspelen vervangen. Het belangrijkste verschil is dat Curaçao onder het nieuwe wettelijk regime zélf alle vergunningen voor i-Gaming zal afgeven en dat er geen (legale) mogelijkheid meer bestaat voor sub-licensing door vergunninghouders; de thans vijf actieve zogeheten masterlicentiehouders.

Ook zullen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de privaatrechtelijke stichting Gaming Control Board (GCB) op dit gebied overgenomen worden door de voorgestelde Curaçao Gaming Authority (CGA), een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan.

Het moderniseringspakket voorziet verder in de invoering van 3,5 procent voldoeningsbelasting, per maand te heffen over het bruto spelresultaat van exploitanten van kansspelen, met een minimum van 7.500 gulden en een maximumbedrag van 95.000 per maand.

Sector: 3,5 Procent is te hoog

De belangenverenging Ciga (Curaçao Internet Gaming Association) heeft opgemerkt dat een tarief van 3,5 procent kansspelbelasting, te heffen over het bruto-spelresultaat, ‘te hoog is’ en het goedkoper zou zijn om een vergunning in Malta aan te vragen.

,,Dit standpunt kan niet worden gevolgd”, aldus de Memorie van Toelichting (MvT), waarover het Antilliaans Dagblad na een lange zoektocht beschikt. Anders dan bij het stelsel in Malta, is hier gekozen voor een ‘one size fits all’-vergunning, waarbij er geen meerkosten, leges en aan de vergunning verbonden compliance fees zijn.

,,Daarnaast is het opgenomen maximumtarief lager dan het maximum van het in Malta gehanteerde stelsel”, aldus de uitleg namens de minister van Financiën. Opgemerkt wordt voorts dat het voorgestelde kansspelbelastingtarief in Nederland ‘bijna het tienvoudige is van het in Curaçao voorgestelde tarief’. ,,Er is hier gekozen voor een mix van eenvoud enerzijds en een redelijke bijdrage anderzijds.”

In de uitvoeringsfase voor de nieuwe wetten is de i-Gamingbranche volgens de regering ‘wederom geraadpleegd’. Over de regulering hebben lokale kansspelaanbieders alsmede dienstverleners bij monde van een notitie van de Ciga, dagtekening 16 december 2020, hun inbreng uitgebracht.

,,De ontworpen regulering is gebaseerd op beproefde methoden gehanteerd door onder meer de Malta Gaming Authority”, legt het wetsontwerp uit. Een belangrijk deel van de regulering wordt aan de participatie van marktpartijen overgelaten, waarbij zoveel als mogelijk bij bestaande werkmethoden is aangesloten. ,,Aan ondernemers in de industrie wordt in beginsel een basis van vertrouwen toegekend, mits vooraf aan een aantal stringente eisen is voldaan.”

De minister van Financiën streeft ernaar de eigen i-Gamingindustrie het komende jaar verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van een i-Gamingmarkt, zoals in Malta begin jaren 2010 gebeurde, is een goed voorbeeld van hoe succesvol dat kan zijn ‘mits de focus op het succes koersvast blijft’.

,,De uitdaging is daarbij wel om ervoor te zorgen dat de burgers van Curaçao daar in de eerste plaats zelf beter van worden en daarna - in die volgorde - buitenlandse ondernemingen. De minister acht de huidige verhoudingen nog niet in balans.”

De opgedane ervaringen door de bewindsman op de beurs in Londen (ICE Londen) leidden in sommige gevallen dan ook tot ‘gemengde gevoelens’. ,,Als men een buitenlands bedrijf ziet dat met behulp van onze landsvlag (de Curaçaose vlag) licenties probeert te verkopen, waarbij die bedragen soms oplopen tot boven de 200.000 gulden.” De MvT hierover: De Curaçaose overheid, noch de Curaçaose economie is hierbij gebaat en dat is ‘niet acceptabel’; vanuit het perspectief van de Curaçaose burger is het ‘zelfs asociaal’.

,,De insteek is om zo snel als mogelijk tegen die oneigenlijke handelspraktijken te gaan handhaven. Dit komt de reputatie van Curaçao ten goede. Spoedige invoering van het stelsel is voor Curaçao om alle bovenvermelde redenen van groot belang. Het is evident dat aan de invoering van het stelsel een aanzienlijke bron van inkomsten is verbonden.”

De kosten van heffing en invordering door de Inspectie der Belastingen worden, uitgaande van de eenvoudige heffings- en invorderingsstructuur, geschat op ongeveer 0,3 procent van de uit de modernisering te verwachten additionele inkomsten uit kansspelbelasting.

Tezamen met de met handhaving en toezicht door de nieuw op te richten entiteit CGA (Curaçao Gaming Authority), alsmede met de accreditatie door SFZ (Sector Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën) gemoeide kosten van 1,2 procent, komen de totale Landskosten voor de uitvoering uit op 1,5 procent.

,,Dat maakt het ontwerp zeer ruim kostendekkend: de kosten staan - ten gunste - niet in verhouding tot de inkomsten,” aldus het ministerie. Op jaarbasis wordt uitgegaan van een groei van het aantal exploitanten met 10 procent, tegen een groei van het bruto-spelresultaat met 15 procent op jaarbasis met een geraamd inkomen van 86,8 miljoen gulden in 2021, oplopend tot 216,3 miljoen.

Het betreft hierbij ‘een conservatieve inschatting’, aldus de MvT, uitgaande van slechts een derde van de momenteel reeds in kaart gebrachte totaalpopulatie van aanbieders van online kansspelen.

Het wetsontwerp was nog een initiatief van de voorgaande minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN). Gezien de enorme liquiditeitsbehoefte (lees: het liquiditeitstekort) van Curaçao, is het de verwachting dat zijn opvolger, Javier Silvania (MFK), het traject - in al dan niet aangepaste vorm - voortzet.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).