Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gerecht in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de naheffingsaanslag en boete tijdig zijn opgelegd aan de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie (ACU). Verder werd het argument van ACU dat de coöperatie een vereniging is - en dus geen winstbelasting hoeft te betalen - afgewezen.

F05 Winstbelasting voor ACUEr is volgens het gerecht echter geen sprake van grove schuld en de vergrijpboete wordt daarom vernietigd.

De zaak ging kortgezegd over de vraag of de naheffingsaanslag en de vergrijpboete tijdig zijn opgelegd en of de winst van ACU onderhevig is aan winstbelasting. Uit het vonnis wordt duidelijk dat in 2007 een wetsvoorstel is ingediend waarbij coöperatieven vrijgesteld worden van het betalen van winstbelasting. In 2009 hebben de Staten van de Nederlandse Antillen ingestemd met dit wetsvoorstel. In 2011 heeft de minister van Financiën echter te kennen gegeven dat de regering de landsverordening niet zal bekrachtigen. De minister voert aan dat de initiatiefwet in de Staten van de Nederlandse Antillen is goedgekeurd en niet de Staten van Curaçao en dat het wetsvoorstel opnieuw het adviestraject moet doorlopen en aan de Staten moet worden aangeboden.

Voor wat betreft het tijdig opleggen van de aanslag en boete, oordeelt het gerecht dat aannemelijk is gemaakt dat het aanslagbiljet tijdig, gezien de dagtekening, op de post is gedaan.

ACU werd eind december 2015 voor het jaar 2010 een naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd van ruim 1,5 miljoen gulden met een vergrijpboete van 25 procent (ruim 397.000 gulden). Hiertegen is door de coöperatie bezwaar aangetekend.

Uit de jaarcijfers van de jaren 2007 tot en met 2011 blijkt dat ACU een gemiddeld nettoresultaat per jaar van 3,7 miljoen realiseert. Het gerecht legt uit: ,,De winsten worden grotendeels aan de leden uitgekeerd. ACU heeft het verlenen van kredieten aan leden als hoofdactiviteit. Zij participeert via deelnemingen in commerciële bedrijven, beschikt over eigen pinautomaten op Curaçao, en biedt ook werknemers van private bedrijven de mogelijkheid lid te worden. Blijkens haar financiële rapportages is het de wens van ACU om haar financieel pakket uit te breiden om zo competitief te blijven met andere financiële instellingen.”

Door de inspectie is bekendgemaakt dat met ingang van 2006 coöperaties in de heffing van winstbelasting zullen worden betrokken. Vóór dit jaar is er nooit een winstheffing geweest voor ACU. Door aangetekend bezwaar van de coöperatie zijn de aanslagen voor 2005 en 2006 verminderd naar nihil.

ACU heeft in 2018 bij het gerecht beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel waar het gaat om het vrijgesteld zijn van de winstbelasting. Echter, zo stelt het gerecht vast, in aanvulling op het beroepschrift is in januari 2020 zowel schriftelijk als mondeling dit beroep op het vertrouwensbeginsel ‘uitdrukkelijk en ondubbelzinnig’ ingetrokken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).