Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De nieuwe voorwaarden die door Nederland in ruil voor financiële steun tijdens de coronacrisis aan Curaçao worden opgelegd, tornen aan de fundamentele rechten verankerd in het Statuut.

F03Voorwaarden tornenDat stelt de regering in reactie op de nieuwe voorwaarden van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het kabinet-Rhuggenaath heeft gisteren een pakket uit Nederland ontvangen met daarin uitgebreide documentatie met betrekking tot de nieuwe voorwaarden. Na kennis te hebben genomen van de inhoud, is de eerste indruk van de regering dat ‘het merendeel van deze voorwaarden de fundamentele rechten verankerd in ons Statuut en de democratie aantasten en niet overeenkomen met onze wetten’. ,,Nederland eist zelfs dat wij - zonder goedkeuring van een ruime meerderheid van de Staten vooraf - instemmen met een nieuwe consensusrijkswet en wijziging van de bestaande rijkswet. Als dit niet gebeurt, heeft dit gevolgen voor de financiële steun vanuit Nederland. Het pakket is zodanig dat implementatie ervan - met alle waarschijnlijkheid - uiteindelijk het welzijn en de stabiliteit van ons land drastisch zal beïnvloeden”, zo wordt gevreesd.

Eén van de nieuwe voorwaarden van Nederland is om daar een instituut op te richten dat alle aspecten met betrekking tot financieel beleid, gouvernementele en economische hervormingen en de verdeling van fondsen die naar Curaçao gaan, beheert. Dit houdt in dat Nederland een entiteit gaat oprichten die bestaat uit drie Europees-Nederlandse experts die, op basis van Nederlandse wetten, gedurende zeven jaren beslissingen nemen die de gemeenschap van Curaçao, Aruba en Sint Maarten aangaan. ,,Dit voorstel is in de ogen van de regering volstrekt onredelijk en komt niet overeen met de geest van samenwerking, verankerd in het Statuut”, zo reageert de regering van Curaçao.

Nederland heeft deze nieuwe voorwaarden en voorstellen slechts vier dagen voor het definitieve besluit van de Rijksministerraad over verdere financiële steun aan de eilanden, aan Curaçao voorgelegd. ,,Dit is - gezien de omvang van deze voorwaarden en het feit dat Curaçao als land onvoldoende de tijd krijgt om een standpunt in te nemen met betrekking tot deze nieuwe voorwaarden - totaal onrealistisch”, aldus het kabinet. De regering stelt dat zij vanaf het moment dat zij Nederland heeft benaderd voor financiële steun, open heeft gestaan voor de voorwaarden die zijn voorgesteld. ,,Wij kunnen deze voorwaarden echter niet zonder meer blijven accepteren. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook de wijze waarop Nederland deze aan ons oplegt en de korte termijn die geen ruimte vrijlaat om de voorstellen op normale en verantwoordelijke wijze te analyseren. Het gaat hier om een contract met vergaande gevolgen en een nieuwe consensusrijkswet. Normaalgesproken vergt dit een onderhandelingstraject”, aldus de regering.

Het kabinet-Rhuggenaath wijst er tevens op dat Nederland weigert de tweede tranche van liquiditeitssteun voor de maanden juli en augustus uit te keren als de regering van Curaçao niet onvoorwaardelijk instemt met de voorwaarden van Nederland. ,,Dit voorstel komt niet overeen met het advies van Cft, dat wél heeft geadviseerd om een deel van de nodige liquiditeitssteun voor de komende maanden te geven.”

Door de crisis die als gevolg van de coronapandemie ook Curaçao hard heeft geraakt, was de Curaçaose regering genoodzaakt bij Nederland aan te kloppen voor financiële steun. ,,Dit gebeurde vanuit het oogpunt van solidariteit die tussen de landen binnen het Koninkrijk zou moeten leven. Maar de regering is zich ervan bewust dat zij geen beslissing met zulke vergaande gevolgen voor het dagelijks leven van de gemeenschap kan nemen zonder in dialoog te treden. Als gevolg daarvan zal de regering in de komende dagen overleg blijven voeren hoe zij met de nieuwe voorwaarden van Nederland moet omgaan en hoe de gemeenschap goed geïnformeerd kan worden over alle voorwaarden en de gevolgen daarvan.” In dit kader houdt de regering vanochtend om 11.30 uur een persconferentie waarin details worden vrijgegeven over het nieuwe voorwaardenpakket dat gisteren is ontvangen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.