Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Niet meer dan 290.000 gulden bruto per jaar, dat moet het hoogste inkomen worden bij een overheidsgelieerde entiteit, zoals overheids-nv’s (ONV’s).

Concept MBAldus een vooralsnog niet ondertekende concept-Ministeriële Beschikking (MB) van de minister van Financiën in handen van het Antilliaans Dagblad. Het is onduidelijk in hoeverre dit de meest actuele versie is van de MB die bewindsman Kenneth Gijsbertha (MAN) afgelopen maandag aankondigde.

Op het eerste gezicht lijken er (grote) verschillen tussen wat hij bij de persbriefing noemde en wat er staat in het concept dat nu rondgaat. Zoals de overgangsregeling: de minister sprak over een periode van één jaar, waarin de huidige bestuurders beslissen of ze aanblijven (op basis van de nieuwe condities) of niet. In de concept-MB wordt echter uitgegaan van vijf jaar: ,,De daartoe bevoegde organen van de overheidsgelieerde entiteit treffen zodanige maatregelen dat die overeenkomsten of andere verplichtingen binnen een termijn van vijf jaren na dat tijdstip in overeenstemming met die bepalingen zijn gewijzigd, vervangen of beëindigd.”

Dan het hoogste toegestane norminkomen. Dit bedraagt ten hoogste 290.000 gulden. Tot het inkomen worden gerekend: de bezoldiging, de vakantie-uitkering, kerstuitkeringen, prestatiebonussen, toelagen en toeslagen, en elke andere beloning in geld en natura onder welke benaming dan ook. Een bedrag van 290.000 bruto per jaar komt neer op 24.167 bruto per maand.

Gijsbertha gaf eerder deze week aan dat uit zal worden gegaan van een afgeleide van de bestbetaalde ambtenaar, namelijk schaal 18 van het Bezoldigingslandsbesluit. Volgens ‘Schalen verbonden aan het Bezoldigingslandsbesluit 1998 vanaf 2009 tot en met 2013’ - waarmee de overheid werkt - geldt voor schaal 18 een bedrag van 11.722 tot 14.563 gulden per maand.

Afhankelijk van de omvang van de omzet van de overheidsgelieerde entiteit - niet zijnde een entiteit die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door het Land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd - en ook van de mate waarin die omzet op een concurrerende markt is verkregen, kan het bedrag van het hoogste inkomen hoger uitpakken dan 290.000 per jaar.

,,Het inkomen dat betaald wordt ten laste van de begroting van een overheidsgelieerde entiteit wordt op geen enkele wijze, in geld of natura, aangevuld,” meldt de concept-MB, dat ook ingaat op de reis- en verblijfskosten.

De kosten van vervoer, hotel, telefoon, internet en verzekering tegen vliegrisico’s worden tot ‘ten hoogste de werkelijke kosten’ vergoed, met dien verstande dat de hotelkosten het bedrag van 200 dollar/euro (per dag, red.) niet te boven gaan. In het geval van een reis naar het buitenland ten laste van de begroting van een overheidsgelieerde entiteit wordt in economy class gevlogen. Op vluchten die langer dan drie uur duren kan tot ‘ten hoogste in businessclass worden gevolgen’.

Ter dekking van de kosten van het verblijf in het buitenland bedraagt de compensatie op dagbasis ten hoogste 100 dollar voor bestemmingen op Aruba, BES-eilanden en Sint Maarten; 135 euro voor bestemmingen in de Europese Unie; en 135 dollar voor bestemmingen in de rest van de wereld. ,,Het maximumbedrag wordt gehalveerd indien het desbetreffende verblijf korter dan twaalf uren duurt.”

Bij een overheidsgelieerde entiteit kunnen alleen directeuren in aanmerking komen voor het gebruik van een auto van deze entiteit voor privédoeleinden. Die auto heeft een cataloguswaarde van maximaal 75.000 gulden dan wel een maandelijks leasebedrag van maximaal 2.250. Het gebruik voor privédoeleinden wordt in overeenstemming met de wetgeving op belastinggebied in de maandelijkse berekening van het salaris en van de in te houden belastingen en sociale premies verwerkt.

De concept-MB begint met deze overweging, namelijk ‘dat het wenselijk is om onder andere de personeelslasten van overheidsgelieerde entiteiten te optimaliseren’. Daarvoor is eerder al advies ingewonnen van de adviseur Corporate Governance, namelijk in februari 2020, en van Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), in november 2019.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).