Cft blikt terug op tweede helft 2018
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De tweede helft van 2018 is een periode geweest ‘van intensieve advisering’ aan het Land Curaçao. Zo blikt het College financieel toezicht (Cft) terug in de onlangs uitgebrachte halfjaarrapportage.

cftNaast de reguliere advies- en reactiemomenten heeft een hoor- en wederhoortraject plaatsgevonden dat tijdens het collegebezoek in oktober is afgerond met een set van afspraken met de regering van Curaçao. ,,Deze afspraken moeten de basis vormen van een nieuw en spoedig in te zetten verbetering op een aantal fundamentele aspecten van houdbare overheidsfinanciën.”
Bij de derde uitvoeringsrapportage is toen gebleken, vervolgt Cft, dat de gesignaleerde problematiek ertoe zal leiden dat 2018 wederom met een tekort zal worden afgesloten waarmee er niets van het tekort uit 2017 wordt gecompenseerd.
,,De begroting 2019 zal aangepast moeten worden op de tegenvallende realisatie 2018 en er zal gecompenseerd moeten worden voor het tekort uit 2017 en het aanvullende tekort in 2018. Daarmee groeit de taakstelling in 2019 en in latere jaren en de uitdaging die Curaçao tegemoet gaat.”
Belangrijk moment in de tweede helft van 2018 was dat de regering van Curaçao en het Cft op 17 oktober 2018 tot afspraken zijn gekomen om de bestaande onzekerheden weg te nemen en te komen tot duurzame overheidsfinanciën. ,,Over zowel de directe tekortkomingen in de begroting als de onderliggende problematiek zijn concrete afspraken gemaakt.”
De regering van Curaçao heeft toegezegd met de gemaakte afspraken de noodzakelijke verbetering te realiseren. Het Cft zag daarom ‘op dat moment geen aanleiding om een advies tot een aanwijzing te geven’. Overigens was het Cft in afwachting van de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal.
Het Cft ging ervan uit dat deze rapportage niet tot nieuwe inzichten en onzekerheden zou leiden, waarop het hoor- en wederhoortraject werd afgerond. Aangezien er wel nog onzekerheden bleven bestaan ten aanzien van het (meerjarig) voldoen aan de normen, zond het Cft de Rijksministerraad op basis van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) wel een bericht.
Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën gaf eind 2018 aan dat het heel moeilijk zou gaan worden om toereikende begrotingsoverschotten te realiseren om het tekort 2017 in drie jaar te compenseren. Hij stelde daarop voor om in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een meer verantwoorde en realistische spreiding van de tekortcompensatie te bezien.
Op 19 december bevestigt Curaçao de zorgen van het Cft dat de begroting 2018 niet meer sluit. De minister van Financiën gaf aan tegenvallers bij de belastingen, dividenden en bij de lasten te hebben gerealiseerd en daardoor een tekort op de begroting 2018 te verwachten van 39,1 miljoen gulden.
Ten aanzien van de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2019 gaf het Cft aan van oordeel te zijn dat deze nog niet voldoende invulling gaf aan de aanbevelingen die het Cft eerder had gedaan adviezen. Een verdere neerwaartse bijstelling van de belastinginkomsten was noodzakelijk en ook werd de regering gevraagd om op basis van deze bijstelling te bezien hoe voldoende compenserende maatregelen zijn te nemen om een sluitende gewone dienst voor 2019 te bewerkstelligen.
Het Cft verzocht de regering zorg te dragen voor verwerking van zijn adviezen in de begroting 2019 (en meerjarig) en gaf aan dit bij de advisering op de vastgestelde begroting 2019 definitief te beoordelen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).