Van een onzer verslaggevers
Kralendijk/Willemstad - Het Rijk stelt op en voor Bonaire een ‘Programmamanager Bestuursakkoord’ aan die zorg moet dragen voor een goede samenwerking en die de uitvoering van het Bestuursakkoord 2018-2022 actief aanstuurt, monitort en toeziet op de coördinatie en de voortgang van het programma.

F19 OPBON Bestuursakkoord CMYKDat staat in een vandaag in Kralendijk te ondertekenen document ‘Bestuursakkoord gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het Openbaar Lichaam Bonaire’. Het concept is in handen van het Antilliaans Dagblad.
Het lijkt de bedoeling dat het vandaag worden ondertekend door de Nederlandse CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Cecilia, Kroon en Martis. Het Bestuurscollege zou in de voorbereiding met ‘Den Haag’ hebben opgetrokken maar de Eilandsraad (lees: de oppositie) niet hebben betrokken. Die kwam hierover gisteravond in spoedvergadering bijeen.
In het Bestuursakkoord worden verschillende afspraken gemaakt die nadrukkelijk worden gekoppeld aan het opengaan dan wel op de knip gaan van de Nederlandse geldbeurs: indien de afspraken niet worden nagekomen en er ook geen oplossing gevonden wordt, kan de staatssecretaris van BZK besluiten om de verstrekking van middelen - in de vorm van personele inzet of financieel - per direct tot nader order stop te zetten.
Sommigen in politiek Kralendijk zien dit als ‘zacht ingrijpen’ door het Rijk op Bonaire, waarbij de democratische organen in stand en functie blijven, zoals gezaghebber, BC en Eilandsraad. Dat is te verkiezen boven ‘hard ingrijpen’, maar het blijft ingrijpen door Den Haag die hiermee een dikke vinger in de pap krijgt.
Het akkoord begin met de opmerkelijke overweging dat partijen de ambitie delen om ‘samen iedere dag een stap vooruit te zetten’ om te zorgen dat de ‘inwoners van Bonaire een merkbare positieve verandering in hun leven voelen’. Gevolgd door de overweging dat de burgers van Bonaire gebaat zijn bij een goede samenwerking tussen partijen en ook gebaat zijn bij efficiënte beleidsvorming, duidelijk gestelde kaders en een gedegen uitvoering en verantwoording hiervan.
De te maken afspraken over doelen en resultaten zien op de ‘versterking van de uitvoeringskracht, de lokale regelgeving en processen en de bestuurlijke kaders’ waarbinnen de wettelijke taken uitgevoerd dienen te worden en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan prioritaire thema’s, door het Openbaar Lichaam Bonaire (lees: de bestuursorganen van het OLB).
De geldbuidel is, zoals aangegeven, een stok achter de deur: ,,Voorwaarde voor de verstrekking van de financiële middelen uit de Regio Envelop door de minister van LNV aan de betrokken vakdepartementen en het OLB is de ondertekening van het Bestuursakkoord en deugdelijke uitvoering van het Bestuursakkoord, borging van goed bestuur en goed financieel beheer, en goedkeuring door het ministerie van Financiën van de bestedingsplannen voor de uit te voeren projecten”.
In dit alles neemt de Programmamanager een voorname rol in. De benoeming van de Programmamanager gebeurt door het Rijk en ‘behoeft de instemming van het Bestuurscollege’. De Programmamanager legt verantwoording af aan enerzijds het BC en anderzijds aan het ministerie van BZK, namelijk de directeur Koninkrijksrelaties. ,,De Programmamanager acteert als een onafhankelijke en neutrale partij en opereert hiermee tussen het OLB, het Rijk, en de Rijksvertegenwoordiger.” De Programmamanager rapporteert elke vier maanden en legt verantwoording af over de geboekte voortgang van de overeenkomst.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.