Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) verzoekt het wetsvoorstel over de geschillenregeling voor 1 november bij de Tweede Kamer aanhangig te maken.

Vaart in geschillenregelingDaar is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie Raymond Knops per brief om gevraagd.

De brief vloeit voort uit de ‘breed gedragen zorg over het gebrek aan zichtbare voortgang in het totstandkomingsproces van de Rijkswet geschillenbeslechting en de teleurstelling over de wijze van communicatie over het proces zijdens de staatssecretaris van BZK’. De delegaties bereikten overeenstemming over de tekst van een brief die naar de staatssecretaris is opgestuurd. Daarin wordt Knops ook gevraagd voor 18 juni met een reactie te komen, inclusief de tussenstappen die de staatsecretaris van plan is te zetten tot aan 1 november 2018.

Tijdens het Ipko is een presentatie gegeven door Eerste Kamerlid Van Kappen over de geschiedenis van en knelpunten bij de totstandkoming van de Rijkswet geschillenbeslechting.

In de presentatie is onder meer stilgestaan bij het belang van de drie uitgangspunten die in de vergadering van het Ipko van mei 2015 zijn overeengekomen. Namelijk dat het moet gaan om een (1) onafhankelijke geschillenbeslechtende instantie (2) die een bindende uitspraak doet (3) over strikt juridische geschillen met betrekking tot bepalingen uit het Statuut.

In de brief naar Knops wordt ook teruggekeken op het proces: ,,De delegaties willen nog eens wijzen op de vele jaren die al zijn verstreken zonder dat er een wetsvoorstel voor Koninkrijksgeschillen aanhangig is gemaakt bij de Tweede Kamer

der Staten-Generaal, terwijl daarop al verschillende malen parlementair sterk is aangedrongen (onder andere door het aannemen van de motie van het toenmalige Tweede Kamerlid Van Laar). De Statuutwetgever heeft dit al in 2010 als een opdracht geformuleerd. Daar komt bij dat al geruime tijd geleden een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Dezerzijds is begrepen dat daarop inmiddels advies is verkregen. Het zou de voortgang en de onderlinge verhoudingen zeer ten goede komen als zo spoedig mogelijk transparantie ontstaat over de inhoud, afwegingen en vervolgstappen.”

Als het wetsvoorstel voor 1 november bij de Tweede Kamer wordt ingediend, kan het voorstel bij het Ipko van januari 2019 weer besproken worden. De brief is ondertekend door de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Eerste Kamer, Ruard Ganzevoort, de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer, Alexander Pechtold, en de vertegenwoordigers van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.