Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2016 een grote bijdrage geleverd aan het verkeersbeleid, door verschillende wetsvoorstellen in te dienen.

verkeersboetes Een van die voorstellen is om verkeersboetes te koppelen aan de belasting. Dit staat in het jaarverslag. Het OM legt uit: ,,In samenwerking met een wetgevingsjurist bij het OM en vertegenwoordigers van de betrokken ketenpartners, zijn in 2016 diverse concept-landsbesluiten/landsverordeningen (LV) ingediend bij het ministerie van Justitie. Het betreft een concept-LV belasting betalen koppelen aan boetes betalen (april 2016), twee concept-LB inzake technische eisen aan auto’s (inclusief quads) en motoren (anti-fever) en het concept-LB alcohol waarmee blaasapparatuur zou moeten worden toegestaan op het eiland (september 2016). Een concept-LV waarin kentekenaansprakelijkheid mogelijk wordt gemaakt was eind 2016 bijna gereed. Voorts is het OM sinds 2016 in overleg getreden met de verzekeraars op Curaçao en met vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), om gezamenlijk te komen tot een beter inzicht in de oorzaken van de grote verkeersproblematiek en te werken aan een integrale aanpak hiervan op de langere termijn.”Het OM legt uit dat verkeer in 2016 tot één van de speerpunten is benoemd. Met het Korps Politie Curaçao (KPC) als belangrijkste ketenpartner heeft het OM zich in 2016 hard gemaakt voor meer aandacht voor ernstige verkeerszaken, een snellere doorlooptijd van de zaken, betere kwaliteit van de strafzaken, en de integrale aanpak van de verkeersproblematiek op Curaçao. Er is bij het OM in dit kader speciaal een verkeersofficier van justitie aangesteld. ,,Samen met het Team Verkeer van KPC heeft deze officier gewerkt aan het in kaart brengen van alle, honderden nog openstaande zaken en meldingen, zijn de achterstanden fors aangepakt, is een overlegstructuur in werking getreden en is een begin gemaakt met een kwaliteitsverbetering van de processen-verbaal, onder meer via cursussen en een vaste ochtend per week bij het Team Verkeer om samen de zaken door te nemen”, aldus het OM.Voor wat betreft verkeersmisdrijven zijn zaken uit 2013 en 2014 die nog openstonden afgerond en afgedaan en is veelvuldig contact geweest met het gerecht in verband met een tekort aan zittingsruimte. Nieuwe zaken zijn voortvarender opgepakt en slachtoffergesprekken vinden nu standaard plaats.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).