Rekenen en Nederlands onder niveau.

papiaments
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De grootste schoolbesturen hebben in 2016 op het onderdeel Papiaments bij de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) een voldoende gescoord, net boven het rapportcijfer 6, maar voor de vakken Nederlands en rekenen is het niveau vooral op het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de Dienst Openbare Scholen (DOS) - die samen de meeste leerlingen tellen - laag. Nederlands scoort bij deze twee schoolbesturen een 4,8 en rekenen bij DOS een 5 en bij RKCS een 5,1. De cijfers voor Papiaments zijn bij DOS, RKCS en het Verenigd Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) respectievelijk een 6, 6,3 en 6,1. Het VPCO scoort op zowel Nederlands als rekenen een 6,1. Deze cijfers blijken uit de onlangs gepubliceerde rapportage van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het Onderwijs’ over het schooljaar 2015-2016.
In 2016 slaagde binnen het funderend onderwijs (fo) 20,8 procent van de leerlingen na het doen van de EFO-toets voor havoniveau, 61,4 procent voor het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo), 10,7 procent voor het arbeidsgericht onderwijs (ago) en 7,1 procent bleef zitten. Van de drie grote schoolbesturen kan gesteld worden dat het VPCO het hoogste percentage leerlingen aflevert op de havo, te weten 39,8 procent. Het RKCS komt op de tweede plaats met 19,3 procent. DOS scoort met een percentage van 17,9 procent.
Bij het RKCS scoren het Nederlandstalige Vigdis Jonckheer-Mensing College en het Berg Carmel College het hoogst voor havoniveau met een score van respectievelijk 76,3 en 62,5 procent. Ook het Sint Margaretha College scoort goed met 42,6 procent.
Van het VPCO scoort het Marnix College het hoogst met een percentage van 55,4 procent dat naar havo gaat. Van het Albert Schweitzer College ging in 2016 41,7 procent naar de havo.
Bij DOS scoort de Nederlandstalige Johan van Walbeeckschool het hoogst op havoniveau met een percentage van 58,9 procent, gevolgd door de tweetalige Römerschool met 46,6 procent. De Joan Mauritsschool scoort 30,8 procent.
De onderwijsinspectie merkt overigens bij deze resultaten op, dat het alleen gaat om de gemeten cognitieve prestaties voor de vakken Nederlands, Papiaments en rekenen en dat alle andere belangrijke aspecten van de ontwikkeling bij kinderen niet meegenomen zijn. ,,De inspectie verstaat onder opbrengsten in het fo niet alleen de cognitieve prestaties van leerlingen, maar ook de sociale competenties van leerlingen en het vermogen van een school om leerlingen vast te houden en zonder vertraging of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden”, zo staat in de rapportage.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).