Gecontroleerd faillissement CDM in stilte was nodig voor doorstart met Damen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met de overname van de CDM-activiteiten - zoals met Damen is overeengekomen - is het Dok ‘gered’, wordt het personeel overgenomen en ontvangen de concurrente crediteuren een deel (50 procent) van hun vorderingen.

damen

Daartoe is de - op Curaçao niet eerder toegepaste - constructie gebruikt van een zogeheten pre-pack faillissement, omdat redding in een normaal faillissement vrijwel niet mogelijk zou zijn geweest.
Op 2 februari 2017, gisteren, is het faillissement van NV Curaçaose Dok Maatschappij (handelsnaam CDM of CDM Curaçao Drydock Company) uitgesproken en zijn de eerder nog beoogd curator en beoogd rechter-commissaris formeel benoemd. Op deze datum vond ook de ‘closing’ plaats en is overgegaan tot de uitvoering van de afspraken die zien op de doorstart.
Aldus een persbericht van het advocatenkantoor Huizing & Huizing. Arnold Huizing is aangesteld tot curator. Het pre-pack faillissement van CDM gaat terug tot 26 augustus 2016. Op die dag heeft CDM het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao verzocht ‘om toepassing te geven aan de figuur van de pre-pack om aldus de mogelijkheden en voorwaarden van een herstructurering middels faillissement te onderzoeken en voor te bereiden’. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het gerecht op 30 augustus Huizing aangewezen als beoogd curator in geval het tot een faillissement van CDM zou komen.
,,Volgens het gerecht had CDM in het verzoek voldoende aannemelijk gemaakt dat de voorbereiding op een eventueel faillissement de schade voor de betrokkenen - onder wie de werknemers van CDM - in zodanige mate kon beperken, dat dit opweegt tegen de omstandigheden dat de voorbereiding in stilte plaatsvindt.”
De aanwijzing gold in beginsel tot en met 14 september 2016, maar in verband met het voldoen aan enkele voorwaarden voor de doorstart is deze termijn enkele malen verlengd.
In september 2016 is Damen een concessieovereenkomst aangegaan met CDM Holding op basis waarvan Damen, kort gezegd, de aan CDM Holding toebehorende werf zal huren en exploiteren. ,,De overeenkomst is aangegaan onder een serie voorwaarden”, meldt het persbericht.
,,Enkele essentiële voorwaarden voor de doorstart waren dat Damen al het personeel van CDM overneemt middels contractoverneming, zodat opzegging door de curator niet nodig was; de concurrent-crediteuren zo veel als mogelijk worden voldaan; en de overheid en een aantal schuldeisers met substantiële claims jegens CDM op enigerlei wijze vrijwillig afstand deden van vorderingen op CDM.”
Op 1 februari jongstleden waren alle voorwaarden voor het effectueren van de doorstart vervuld. ,,Daarmee waren de voorbereidingen voor een doorstartmogelijkheid van de activiteiten van CDM afgerond.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).