Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft aangegeven dat zij zal toetsen of de ontwikkelingen rond het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op een juiste wijze worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.

cft

Zo schrijft Cft-voorzitter Age Bakker in een brief aan minister José Jardim van Financiën. ,,Aangezien er momenteel een externe evaluatie ten aanzien van HNO wordt uitgevoerd, zouden aannames binnen de businesscase kunnen worden herzien.”
Deze evaluatie was op het moment van schrijven van het Cft-advies nog niet afgerond, en het Cft heeft begrepen dat mogelijke financiële gevolgen pas in de loop van dit jaar zouden kunnen worden gegeven. ,,Het College ontvangt daarom graag samen met de vastgestelde begroting 2017 een update van de businesscase van HNO om de effecten op de (meer)jarenbegroting te kunnen toetsen”, aldus het schrijven van het Cft van 11 augustus maar dat medio september aan de Staten werd gestuurd.
Voorzitter Bakker gaat daarin ook nog apart in op het financieel beheer in het algemeen: ,,Het Cft constateert dat er in 2017 voor de verdere verbetering van het financieel beheer de nodige middelen worden bestemd. Er wordt een verbeterplan ingezet op het voortzetten en versterken van het financieel beheer en de planning & controlecyclus bij alle ministeries.”
Het Cft adviseert om dit verbeterplan zodanig in te richten dat over het begrotingsjaar 2018 een goedkeurende verklaring ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening zou kunnen worden verkregen van de accountant.
Daarnaast wordt met gestructureerde overleggen tussen de Afdeling Toezicht Financiën en de ministeries een hogere comptabele discipline nagestreefd. Een verdere verzakelijking van de financiële relaties, bijvoorbeeld via het afsluiten van beheersovereenkomsten met concrete prestatieafspraken, draagt daar ook toe bij. ,,Positief is dat bij de meeste functies in deze begroting een onderbouwing gegeven wordt van de kosten die samenhangen met de operationele doelstellingen”, vervolgt het Cft. ,,Hiermee is de volledigheid, controleerbaarheid en ordelijkheid van de begroting verder vergroot.”
Ook in 2017 is voor de verbetering van het financieel beheer de ‘prioritaire aandacht’ gericht op de overheidsvennootschappen, tax compliance, de salarisadministratie, de interne financiële procedures en de informatie over de besteding van de middelen door onderwijsinstellingen en fondsen onder beheer van de Sociale Verzekeringsbank.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).