Al het nieuws

Ombudsman laakt in jaarverslag gedrag overheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Evenals in voorgaande jaren zwijgt de overheid ook in 2021 in alle talen op het moment dat de burger een formeel antwoord nodig heeft. Dat is de conclusie van de ombudsman in het jaarverslag 2021.

kwetsbare,,De additionele bescherming die de wetgever aan voornamelijk de kwetsbare burger wil bieden met het oprichten van het instituut van de ombudsman, dreigt onder deze omstandigheden illusoir te worden”, zo concludeert ombudsman Keursly Concincion.
Het instituut Ombudsman wordt al bijna twee decennia structureel belemmerd in de optimale verwezenlijking van de doelstelling. Dit alles neemt niet weg dat de herbenoemde ombudsman voor de komende zes jaar veel plannen heeft om te realiseren. Een daarvan is een grondige evaluatie van de effectiviteit van de Landsverordening ombudsman. ,,De ombudsman heeft in het verslagjaar 785 verzoeken in behandeling genomen en 52 rapporten uitgebracht. Het overgrote deel van de verzoeken had betrekking op het uitblijven van een reactie door de overheid, terwijl nagenoeg alle rapporten die zijn uitgebracht betrekking hadden op het uitblijven van een reactie op een klacht dan wel een verzoek van de burger. De ombudsman heeft in zijn rapporten de desbetreffende bestuursorganen steevast aanbevolen om de klacht dan wel het verzoek van de burger alsnog in behandeling te nemen. De overheid heeft in het verslagjaar echter op geen enkel rapport van de ombudsman gereageerd”, zo beklaagt de ombudsman zich. Er wordt een voorbeeld gegeven van hoe de overheid met de ombudsman omgaat. Zo is op 3 oktober 2016 een reactie gevraagd van de overheid op een rapport over de community-mailboxes. Vijf jaar later, op 7 september 2021 en 23 november 2021 zijn rappelbrieven geschreven en daar is nog steeds geen reactie op gekomen, ‘terwijl de overheid wel is doorgegaan met de uitvoering van dit project’, zo wordt eraan toegevoegd. ,,Een project dat naar de mening van de ombudsman verstrekkende gevolgen heeft voor de burger.”

Kinderombudsman nu snel
In het jaarverslag worden verschillende projecten genoemd die gestart zijn en in dit jaar 2022 geconcretiseerd zullen worden. Een daarvan is het aantrekken van een kinderombudsman. Het jaarverslag: ,,Het werving- en selectieproces, dat moest leiden tot de benoeming van een kinderombudsman, is nog niet doorlopen, aangezien de overheid de rechtspositionele aanspraken die betrekking hebben op het ambt van kinderombudsman nog moet vaststellen. De ombudsman spreekt de hoop uit dat de overheid op korte termijn zal zorgdragen voor de noodzakelijke besluitvorming. Adequaat toezicht op de rechten van het kind is immers geen luxe.”
Ondertussen zijn in 2021 diverse activiteiten verricht die specifiek betrekking hebben op de rechten van het kind. Zoals het organiseren van een rondetafelgesprek met diverse stakeholders en het publiceren van een enquête die als een nulmeting moet worden beschouwd wat betreft de staat van kinderrechten op het eiland.
Ook schrijft de ombudsman over de afspraak die is gemaakt met de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) om te komen tot een ontwerplandsverordening, waarin het interne klachtrecht bij de overheid wordt geregeld. ,,De totstandkoming van een zodanige regeling zal een groot hiaat vullen, en de overheid beter in staat stellen om klachten over haar eigen functioneren op adequate en uniforme wijze te behandelen. Voor de burger is dit een heel goede ontwikkeling. De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de ontwerplandsverordening zijn in volle gang, en de ombudsman verwacht dit ontwerp uiterlijk in het derde kwartaal van het jaar 2022 bij de BPD-minister te kunnen indienen”, zo wordt eraan toegevoegd.
Verder loopt er een afspraak met de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) over het creëren van een wettelijke grondslag voor de bescherming van het recht van on- en minvermogende burgers op schoon drinkwater. En, zo vervolgt het jaarverslag: ,,Ook in dit geval verwacht de ombudsman uiterlijk in het derde kwartaal van kalenderjaar 2022 een ontwerpregeling te kunnen opstellen en aanbieden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).