Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij de Isla-raffinaderij vinden binnen het wettelijke kader verschillende overtredingen plaats. Dat concludeert de Inspecteur Milieu en Natuur in zijn inspectieverslag van de audit bij de raffinaderij.

affakkelen
De inspecteur heeft in december 2016 met bijstand van deskundigen van het Amerikaanse bedrijf Fluor technische en milieukundige audits uitgevoerd bij Aqualectra, Curaçao Refinery Utilities en Refineria Isla. De inspectie van deze bedrijven in het Schottegatgebied was gericht op het beoordelen van de installaties, de operationele processen en condities en de bedrijfsvoering in relatie tot de uitstoot van milieuvervuilende en/of schadelijke stoffen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur benadrukt in een schriftelijke verklaring dat de inspecties losstaan van de discussies die gaande zijn over de toekomst van de raffinaderij.
Bij de audit bij de raffinaderij is het volgende gecontroleerd: naleving van wet- en regelgeving; technische staat van de installaties; operationele processen en condities; bedrijfsvoering; onderhoud en veiligheid en milieubewustzijn. De audit is feitelijk opgesplitst in twee delen; een onderdeel betreffende de analyse van de uitstoot en een onderdeel betreffende de analyse van de ‘Asset Integrity’. De analyse van de uitstoot is vooral gericht op de naleving van wet- en regelgeving en de operationele processen en condities en mede gericht op het identificeren van de belangrijkste emissiebronnen van SO2, NOx en fijnstof binnen het industriële complex rond het Schottegat op Curaçao.
De analyse is uitgevoerd op basis van informatie en data die door de Isla zelf zijn aangeleverd. De calculaties zijn onafhankelijk van de Isla gedaan door deskundigen van Fluor. Het jaar 2014 is voor het onderdeel over emissies als referentiejaar gebruikt omdat de gegevens uit dat jaar het meest representatief waren voor de geauditeerde bedrijven. De Asset Integrity-studie richt zich met name op de technische staat van de installaties, de bedrijfsvoering, het onderhoud en de veiligheid en milieubewustzijn.
De belangrijkste bevindingen betreffende de uitstootanalyse zijn onder andere dat de raffinaderij in 2014 op 59 procent van haar totale geïnstalleerde capaciteit opereerde; de raffinaderij in datzelfde jaar op 94 procent van de vergunningscapaciteit opereerde; 16 procent van de totale SO2-emissies afkomstig is van het affakkelen van sour en acid gas; er sprake is van structurele affakkeling van sour gas en dat hierbij 76 procent van het sour gas niet wordt verwerkt in de SRU’s, maar wordt afgefakkeld. Ook wordt een hoeveelheid sour gas (37 ton in 2014) afkomstig uit CD3 direct afgefakkeld bij de Asiento-flare. Tot slot houdt de Isla in haar berekeningen geen rekening met de SO2-emissies die resulteren uit de afvoer van afgassen naar de fornuizen.
De belangrijkste bevindingen betreffende het Asset Integrity Management zijn onder andere dat de economische schade voor het bedrijf het dominante besluitvormingscriterium is, zowel in termen van directe schade (reparatiekosten) als indirecte schade (kosten bij verlies van productiecapaciteit); milieurisico’s in het huidige assetmanagement van Isla enkel worden meegenomen als zijnde een ‘risico op het overtreden van de aan de vergunning gebonden eisen’. ,,Er is geen sprake van een generieke benadering waarbij milieuschade in kosten wordt vertaald, waardoor in het besluitvormingsraamwerk voor onderhoud een balans kan worden bereikt tussen de kosten voor investeringen en de impact op het milieu”, zo schrijft de inspecteur in zijn verslag.
Door Fluor zijn aanbevelingen gedaan voor verbetermaatregelen op korte en middellange termijn, vergezeld van kostenramingen. Op korte termijn moet de raffinaderij er bijvoorbeeld voor zorgen dat afgasstromen verder verwerkt kunnen worden; de asfaltstromen van zware en lichte crudes worden gesegregeerd en enkel het laagzwavelig asfalt in de fornuizen wordt verbrand; relatief meer laagzwavelige dan hoogzwavelige crudes worden verwerkt; de brandstof van fornuizen met een hoog verbruik worden veranderd van asfalt naar laagzwavelige brandstofsoorten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.