Al het nieuws

Nog altijd sprake van een ontwerpbegroting 2021

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Sint Maarten heeft nog altijd een ontwerpbegroting - dat wil zeggen: nog niet door de Staten goedgekeurd - en deze toont voor het jaar 2021 opbrengsten van in totaal 369 miljoen gulden en kosten van 540 miljoen en daarmee een tekort van 171 miljoen.

sxmDe meerjarenraming laat óók tekorten zien voor de jaren 2022 tot en met 2024. Het College financieel toezicht (Cft) tekent hierbij aan dat deze ramingen van tekorten ‘met meer dan gemiddelde onzekerheid zijn omgegeven’ en dat afwijking van de centrale norm is voorbehouden aan de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag.
Ter vergelijking de voorgaande jaren: in coronacrisisjaar 2020 bedroeg het tekort 199 miljoen. Dat is volgens de meest recent beschikbare maandrapportage door Sint Maarten aangeleverd, tot en met november vorig jaar, namelijk 355 miljoen aan opbrengsten en 554 miljoen aan lasten (exclusief de Covid-19 gerelateerde lasten komt de prognose uit op 470 miljoen).
In het jaar vóór de Covid-19-pandemie werd 434 miljoen aan baten gerealiseerd en bedroegen de werkelijke uitgaven 468 miljoen, met een negatief saldo van 34 miljoen tot gevolg.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft eind 2020 de economische groeiverwachtingen voor het jaar 2021 neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de prognose die daarvoor was uitgebracht.

In de nieuwe raming gaat het IMF onder meer uit van een (lagere) batenrealisatie van 351 miljoen voor het jaar 2020; drie procent stijging van het reële bruto binnenlands product (bbp) ten opzichte van 2020; en een verwachte inkomstenrealisatie van 369 miljoen voor het jaar 2021. Het totale opbrengstenniveau in de ontwerpbegroting van 369 miljoen voor 2021 is dan ook gebaseerd op de IMF-prognose voor 2021.
Het Cft constateert verder dat het in de ontwerpbegroting opgenomen bedrag aan loonbelasting voor 2021 gelijk is aan de realisatie in 2019. ,,Het IMF gaat in de meest recente raming uit van een stijging van de werkloosheid van circa 9 procent in 2019 naar 23 procent in 2021. Het Cft vraagt zich af welke gevolgen de stijging van de werkloosheid heeft op de loonbelastingbaten.” Het College adviseert minister Ardwell Irion van Financiën dan ook om met deze nieuwe informatie de gehanteerde uitgangspunten voor de begrote belastingbaten eventueel aan te passen en deze duidelijk in de begroting toe te lichten.
Bij de belastingopbrengsten is in de ontwerpbegroting 6 miljoen opgenomen als verwachte additionele baten bij de uitvoering van ‘compliance verhogende maatregelen’ (maatregelen waarmee burgers en bedrijven zich beter aan hun belastingplicht houden). Hierbij is ervan uitgegaan dat de uitvoering van de maatregelen in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvindt, terwijl de verwachting is dat uitvoering in deze periode niet haalbaar is. ,,Het Cft vraagt u om met een nadere onderbouwing te komen, hoe u deze extra compliance inkomsten kunt realiseren”, krijgt de bewindsman te horen.

In de ontwerpbegroting zijn geen baten opgenomen voor de verleende concessies aan het elektra- en waterbedrijf Gebe nv (6,5 miljoen gulden), de zeehaven (2 miljoen) en het Bureau Telecommunicatie en Post (circa 1,5 miljoen). ,,De afdrachten voor deze concessies dienen jaarlijks plaats te vinden”, schrijft het Cft. ,,Het is niet duidelijk of Sint Maarten voor het jaar 2021 uitstel voor de betaling hiervan heeft verleend.”
De concessie-afdrachten dienen in de begroting te worden opgenomen, tenzij er duidelijk afspraken met de vennootschappen zijn gemaakt over kwijtschelding. In het laatste geval ontvangt het Cft een overzicht van de gemaakte afspraken en een opgave van de jaren waarin deze wel gerealiseerd worden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.