Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - ,,Het financieel beheer van Sint Maarten schiet ernstig tekort”, stelt het College financieel toezicht (Cft) in verband met de jaarrekening 2016.

F01 CFT Dreiging aanwijzing weg cmykDe Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) heeft een verklaring van ‘oordeelonthouding’ gegeven bij de jaarrekening 2016 voor het getrouwheidsaspect en een ‘afkeurende verklaring’ voor het rechtmatigheidsaspect. En de Algemene Rekenkamer Sint Maarten (ARS) oordeelt dat de jaarrekening 2016 ‘geen getrouw beeld’ geeft en dat niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving.
Het Cft heeft met Sint Maarten de afspraak gemaakt dat wordt toegewerkt naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021. ,,Hoewel Sint Maarten het verbeteren van het financieel beheer als een prioriteitsproject heeft betiteld, zal een forse intensivering nodig zijn om de benodigde verbeteringen te realiseren en het doel van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 te halen”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus in een recent schrijven aan minister Perry Geerlings van Financiën.
Medio november 2018 heeft het College financieel toezicht (Cft) de door de ministerraad in Philipsburg goedgekeurde jaarrekening 2016 van het Land Sint Maarten ontvangen. De Rekenkamer van Sint Maarten heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening 2016 op 15 januari 2019 gepubliceerd. Op 10 december 2018 heeft de accountant, Soab, zijn controleverklaring en rapport van bevindingen uitgebracht. Deze zijn op 16 april 2019 aan het Cft beschikbaar gesteld.
Het college brengt zijn reactie op de jaarrekening uit nadat genoemde rapporten beschikbaar zijn. Volgens de Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) dient de vastgestelde jaarrekening over het voorafgaande jaar uiterlijk op 31 augustus aan het Cft te worden verstrekt. Als de jaarrekening op dat tijdstip nog niet is vastgesteld, dient de in voorbereiding zijnde jaarrekening naar de stand van dat tijdstip te worden verstrekt.
Ook moeten de bevindingen van de Rekenkamer en de Soab-accountants onmiddellijk na ontvangst aan het Cft te worden verstrekt. Het Cft constateert dat Sint Maarten ‘niet heeft voldaan’ aan de rijkswet.
Bij het beoordelen van de jaarrekening wordt door het Cft gekeken naar verschillende aspecten, waaronder de vraag of sprake is van een tekort (inclusief tekortcompensatie), van overschrijding van de rentelastnorm en van deugdelijk financieel beheer. Ten aanzien van het financieel beheer wordt rekening gehouden met de bevindingen van de accountant en de Rekenkamer. Advisering door het Cft is echter niet beperkt tot bovengenoemde aspecten alleen.
De jaarrekening 2016 van Sint Maarten toont een tekort op de gewone dienst van 8,4 miljoen gulden. Door een in de jaarrekening 2016 doorgevoerde correctie op het resultaat van 2015 daalt het tekort in 2015 van 18,4 miljoen naar 9 miljoen. ,,Op basis van de verantwoorde cijfers tot en met 2016 dient Sint Maarten in totaal 62,7 miljoen á 63,8 miljoen aan tekorten te compenseren in toekomstige jaren.” Het Cft zal nog bezien in hoeverre de 1,1 miljoen verantwoord voor het afwaarderen van deelnemingen gecompenseerd dient te worden. Eind 2016 is de rentelastnorm niet bereikt; er is geen sprake van een overschrijding van deze norm.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.