Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - In reactie op de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht (Rft) 2018 geeft de regering van Sint Maarten enkele aanbevelingen mee.

positieverZo zou de regering van Sint Maarten een meer positieve insteek willen zien waar het gaat om communicatie op de website van het College financieel toezicht (Cft). Deze moet niet alleen gericht zijn ‘op wat niet is bereikt (het negatieve), maar houdt ook rekening met wat is bereikt’, aldus de minister van Financiën, Perry Geerlings. Ook zou Sint Maarten wat meer financiële ruimte willen hebben en willen kunnen lenen, zonder dat er direct sancties volgen. Deze sanctiedruk ‘leidt onvermijdelijk tot dilemma’s tussen prioriteiten voor het broodnodige overheidsbeleid en uitvoering op andere gebieden dan financieel beheer, met name na Irma’.
Verder stelt Geerlings dat als er een aanwijzing noodzakelijk is, deze gepaard gaat met een duidelijke definitie volgens het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). ,,Dit geeft het land dat de aanwijzing ontvangt het perspectief dat de instructie haalbaar is en dat er geen ruimte is voor verkeerde interpretatie en verplaatsing van doelpalen.”
En verder: ,,Sint Maarten beveelt het Cft aan om zijn onafhankelijkheid zorgvuldig te bewaken en gevoeliger te zijn voor de mogelijke perceptie dat vooringenomenheid zou bestaan.” Ook beveelt Sint Maarten aan dat er meer gezamenlijk overleg is met het eiland en minder overleg achter gesloten deuren tussen de verschillende autoriteiten over het eiland, vooral in gevallen waarin er geen duidelijke of vage interpretatie van de rechten en plichten bestaat.
De evaluatiecommissie heeft voor zowel Sint Maarten als Curaçao aanbevolen om het financieel toezicht voort te zetten omdat beide landen voor de begrotingsjaren 2015-2017 niet hebben voldaan aan de normen uit de Rft. Daarnaast blijkt dat ook de aanbevelingen van de evaluatiecommissie in 2015 ‘beperkt opgevolgd zijn’.
Over de begroting 2015 stelt de evaluatiecommissie dat het overzicht van de gewenste investeringen onvoldoende is toegelicht. Ook is er sprake van weinig vooruitgang van het financieel beheer van Sint Maarten. ,,De overheidsfinanciën zijn van een zorgelijk niveau en de jaarrekening laat een tekort op de gewone dienst zien.” In september 2015 geeft de Rijksministerraad (RMR) een aanwijzing. De begroting van 2016 voldoet, ondanks additionele financiële risico’s, aan de normen van de Rft. Uit de uitvoeringsrapportages blijkt dat het begrotingssaldo verslechtert. De uitvoering van de begroting voldoet dan ook niet langer aan de normen uit de Rft.
De begroting van 2017 voldoet aan de normen uit de Rft en geeft voldoende invulling aan de eerste drie punten van de aanwijzing uit 2015. Het eerste halfjaar verbetert het begrotingssaldo omdat de inkomsten boven raming uitkomen. De incidentele inkomsten blijven echter achter. Op 6 september 2017 wordt Sint Maarten getroffen door de orkaan Irma welke grote schade heeft veroorzaakt over het gehele eiland. Op basis hiervan heeft de RMR op 16 maart 2018 besloten dat Sint Maarten over de begrotingsjaren 2017 en 2018 mag afwijken van de normen”, zo schrijft de evaluatiecommissie.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.