Door Zuleika Lasten en Arne Kattouw
Voor de verdere groei van de economie van Curaçao is het onder meer belangrijk dat er mensen zijn die willen investeren. Zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders zijn dan ook altijd van harte welkom. Voor buitenlandse investeerders is het van belang dat zij op elk gewenst moment de plaats waar zij hun kapitaal hebben geïnvesteerd zonder te veel belemmeringen kunnen bezoeken. In beginsel kan iedere buitenlander een bezoek aan Curaçao brengen. Wie echter voor een periode van langer dan 30 dagen wil blijven moet verlenging van zijn verblijfsvergunning aanvragen, of zal even voor een korte onderbreking naar het buitenland moeten alvorens te kunnen terugkeren. Ook kan in beginsel ten hoogste zes maanden per jaar toegang worden verkregen. Daarnaast gelden voor een aantal jurisdicties nog een visumplicht.
Sinds kort is er hiervoor een oplossing beschikbaar. Kapitaalkrachtige investeerders kunnen nu onder speciale voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen. De nieuwe regeling maakt dat de aanvraag van een verblijfsvergunning sneller en soepel verloopt, mits aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Het maakt voor deze regeling niet uit of men investeert in een eigen woning of in een bedrijf, maar wel is een minimum investeringsbedrag vereist van 500.000 gulden. Daarnaast is het vereist dat de investeerder over voldoende middelen beschikt om de kosten van zijn investering en zijn verblijf in Curaçao te kunnen betalen. Voorts moet de investeerder een particuliere ziektekostenverzekering hebben die ten minste ook de kosten van een ziekenhuisopname in Curaçao dekt. Zoals ook in andere gevallen vereist is, moet daarnaast een verklaring van goed gedrag, afgegeven door de laatste woonplaats van de aanvrager, worden getoond.
Bij een investering van 500.000 gulden wordt de verblijfsvergunning in beginsel afgegeven voor een periode van drie jaren. Ingeval een bedrag van 750.000 gulden wordt geïnvesteerd dan wordt een verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaren afgegeven. Als de verblijfsvergunning verloopt kan deze, mits nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan, voor dezelfde periode worden verlengd. Bij een investering van meer dan 1,5 miljoen gulden wordt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgegeven. Uiteraard zal de immigratiedienst tussendoor kunnen controleren of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. Zou bijvoorbeeld blijken dat op enig moment de investering (gedeeltelijk) ongedaan is gemaakt of dat men niet langer over voldoende middelen of een geldige ziektekostenverzekering beschikt, dan kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken.
De mogelijkheid van een verblijfsvergunning geldt niet alleen voor de investeerder zelf, maar ook voor zijn gezin. Het moet dan gaan om zijn partner en hun kinderen. Voor meerderjarige kinderen geldt dit slechts als ze op Curaçao een opleiding volgen en ze nog geen 27 jaar zijn.
Het is hier goed om op te merken dat het hebben van een verblijfsvergunning niet meteen betekent dat iemand als binnenlands belastingplichtige oftewel fiscaal inwoner wordt aangemerkt. In dat geval zal er in het algemeen wel sprake zijn van buitenlandse belastingplicht. Wat is het verschil? Iemand die als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, wordt in Curaçao belast voor zijn totale wereldinkomen, ongeacht van welk land dit vandaan komt. Een buitenlands belastingplichtige wordt echter alleen aangeslagen over zijn in Curaçao verdiende inkomen. Voor dit onderscheid is de fiscale woonplaats van de investeerder bepalend. Als het, op basis van de feitelijke omstandigheden, aannemelijk is dat hij op Curaçao woont, daar het centrum van zijn leven heeft, dan zal sprake zijn van binnenlandse belastingplicht. Daarbij wordt echter naar diverse aspecten gekeken. Een verblijfsvergunning is daar een van, maar vooral is ook van belang waar de investeerder de meeste tijd verblijft, waar zijn gezin verblijft en waar hij zijn sociale contacten heeft.
De verblijfsvergunning maakt het mogelijk dat de investeerder langer dan zes maanden in Curaçao kan verblijven maar het is al voldoende als hij ten minste eenmaal per jaar voor een kort bezoek in Curaçao aanwezig is. De verblijfsvergunning voor de investeerder kent overigens dezelfde beperkingen en regels als in het algemeen voor een verblijfsvergunning geldt. Zo zijn er beperkingen om in Curaçao te werken, tenzij het gaat om het eigen bedrijf van de investeerder of een baan waar geen lokale werknemers voor beschikbaar zijn en zal de investeerder voor zichzelf en elk van zijn gezinsleden een deposito moeten storten. De grootte daarvan hangt af van het land waar de investeerder vandaan komt en houdt verband met de mogelijke vliegkosten die de overheid zou moeten maken als onverhoopt de verblijfsvergunning moet worden ingetrokken.
De aanvraag van een verblijfsvergunning op basis van de investeerdersregeling loopt via de immigratiedienst. Belangrijk verschil met een reguliere aanvraag is dat als alle vereiste documenten bij de aanvraag zijn gevoegd, de beslissing op het verzoek zal worden genomen binnen twee weken.
Wat is nu het belang van deze regeling voor buitenlandse investeerders, wat zijn de voordelen? Om te beginnen biedt het de mogelijkheid om zonder veel papieren rompslomp onbeperkt in Curaçao te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor een buitenlander die hier een tweede woning heeft waar hij graag langere periodes, bijvoorbeeld in de wintermaanden, verblijft. Hij hoeft dan niet halverwege zijn verblijf even voor een korte periode naar het buitenland of verlenging van zijn toeristenverblijf aan te vragen. Hierbij de opmerking dat het voor de aanvraag van de verblijfsvergunning niet noodzakelijk is dat het gaat om een nieuwe investering. Ook iemand die reeds een huis in eigendom heeft op Curaçao dat aan het vereiste minimum investeringsbedrag voldoet kan, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, nu een verblijfsvergunning aanvragen. Voor zakelijke investeerders die veel reizen in de regio biedt Curaçao een makkelijke uitvalsbasis naar het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Met een verblijfsvergunning kunnen zij gemakkelijker langs de douanecontrole dan wanneer zij als vreemdeling zouden aankomen. Tot slot kan het feit dat een dergelijke verblijfsvergunning voor investeerders op een soepeler wijze kan worden verkregen een belangrijke stimulans zijn om in Curaçao te investeren. Ongeacht waar je vandaan komt, als je een verblijfsvergunning hebt kun je op elk gewenst moment, en voor onbeperkte tijd, naar Curaçao gaan om daar leiding te geven aan het bedrijf wat je hebt opgericht of de investering te controleren die je gedaan hebt. Dit geldt met name natuurlijk ook voor landen waarvoor nog een visumplicht geldt. Als een investeerder uit een van deze landen een verblijfsvergunning heeft dan geldt niet langer de visumplicht. Voor Colombia geldt met ingang van 1 juli 2015 geen visumplicht meer. Landen waar de visumplicht nog wel voor geldt zijn onder meer China, India en verschillende Caribische landen.
Tot slot is het natuurlijk ook goed om te kijken wat het belang van de regeling voor Curaçao is. Om te beginnen zal de vereiste investering moeten worden gedaan. Investering in een bedrijf bevordert de werkgelegenheid. Investering in een huis levert in elk geval deviezen, overdrachtsbelasting, onroerende zaakbelasting en indirecte werkgelegenheid op. Als men een verblijfsvergunning heeft kan worden verwacht dat men met enige regelmaat, soms zelfs voor langere perioden of permanent, op Curaçao verblijft en consumptieve bestedingen doet hetgeen bijdraagt aan de omzet van lokale bedrijven. En de ervaring leert dat buitenlanders die hier in een huis investeren vaak ook familie en vrienden uitnodigen hetgeen van belang is voor de toeristische sector en het genereren van deviezen.
De nieuwe regeling voor buitenlandse investeerders is in elk geval een belangrijke bijdrage aan het beperken van de zeer bekende red tape. Curaçao laat hiermee aan kapitaalkrachtige investeerders zien dat ze inderdaad welkom zijn.

Zuleika is tax partner en Arne Kattouw is van het Bureau Vaktechniek van PwC Dutch Caribbean op Curaçao.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).