Met e-zone en exportregeling onverminderd aantrekkelijk voor internationale ondernemingen.
Ook na Oeso’s ‘Action plan on base erosion and profit shifting’ (BEPS) blijft Curaçao een aantrekkelijk vestigingsland voor internationale ondernemingen, stelt bedrijfsadviseur en advocaat Saskia van de Griek van Corporate Law Advisors met vestigingen in Amsterdam en Almelo in haar jongste nieuwsbrief.

Door Saskia van de Griek

De Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft op 19 juli 2013 een actieplan geïntroduceerd met als doel de aanpak van ‘base erosion and profit shifting’ (grondslag uitholling en winstverschuivingen).
Aangezien ik geen fiscalist ben, laat ik de exacte uitleg van deze begrippen over aan de fiscaal deskundigen. Maar kort gezegd komt het erop neer dat de Oeso onder andere wil bereiken dat er meer belastingheffing plaatsvindt in het land waar handelsactiviteiten feitelijk plaatsvinden en dat er minder geschoven kan worden met winsten tussen landen.
Betekent dit dat vestiging van een onderneming in de e-zone of met de exportregeling op Curaçao niet meer aantrekkelijk is? Nee, zeker niet. Lees waarom hieronder, waar het gaat over: Is het BEPS-actieplan van de Oeso relevant bij vestiging op Curaçao?; Drie cruciale punten die gewaarborgd moeten worden bij internationale vestiging; Vestiging in de e-zone en met de exportregeling op Curaçao nog steeds aantrekkelijk; en de Conclusie.
Is het BEPS actieplan van de Oeso relevant bij vestiging op Curaçao?
Of alle punten van het actieplan van de Oeso gerealiseerd kunnen en zullen worden zal de tijd leren en de fiscalisten hebben er uiteenlopende meningen over. In ieder geval is het een feit dat er internationaal meer (negatieve) aandacht is gekomen voor de manier waarop sommige internationale concerns fiscaal zijn gestructureerd. Het is naar mijn mening dus wel verstandig om rekening te houden met ontwikkelingen in internationale opvattingen, waaronder (onderdelen van) het BEPS-actieplan van de Oeso. Een aantal relevante aspecten stip ik hieronder kort aan.
Drie cruciale punten die gewaarborgd moeten worden bij internationale vestiging:
a. Substance
Bij vestiging van een internationaal opererende onderneming op Curaçao dient u ervoor te zorgen dat er sprake is van voldoende substance. Hier moet goed naar worden gekeken bij de opzet van het handelsplan en de fiscale structuur. Substance is simpel gezegd de daadwerkelijke aanwezigheid van een onderneming. Dit betekent dat de kernactiviteiten van de onderneming, die leiden tot de winst van de onderneming, feitelijk plaatsvinden in het land waar de onderneming is gevestigd. Voldoende substance op Curaçao betekent dus dat de daadwerkelijke handelingen en werkzaamheden die winst genereren op Curaçao plaatsvinden. Alleen hulp- of ondersteunende activiteiten zijn niet voldoende. Het voorgaande geldt overigens ook als u een internationale onderneming in een ander land zou willen vestigen.
b. Feitelijke leiding
De feitelijke leiding aan de onderneming dient gegeven te worden op Curaçao. Ook dit is hetzelfde indien u kiest voor een ander vestigingsland. De feitelijke leiding ziet toe op het dagelijks bestuur, het ‘day to day’-management van de onderneming. Natuurlijk kan op aandeelhoudersniveau het algemene beleid van de onderneming en de koers op termijn bepaald worden. Ook indien gebruikgemaakt moet worden van een trustkantoor ter plaatse kan voldaan worden aan de vereiste feitelijke leiding in het vestigingsland. Er moet wel aandacht worden besteed aan dit gegeven bij de advisering over de opzet van de onderneming en de vennootschapstructuur.
c. Transfer pricing
Last but not least zal ook aandacht besteed moeten worden aan voldoende zakelijke verhoudingen tussen groepsvennootschappen onderling. De beloningen (transfer pricing) voor intercompanyprestaties dienen overeen te komen met de zakelijke risico’s die zijn gelopen met de betreffende transactie. Ook hier heb ik een sterk vereenvoudigde uitleg van het begrip aangegeven.
Transfer pricing zal ook een belangrijk onderdeel moeten zijn van het internationale handelsplan en dus de fiscale opzet. Hier geldt eveneens dat hetzelfde opgaat bij de keuze voor een ander vestigingsland.
Vestiging in de e-zone en met de exportregeling op Curaçao nog steeds aantrekkelijk
De internationale aandacht voor de fiscale structuur van internationale ondernemingen is toegenomen. Vestiging in de e-zone en met de exportregeling op Curaçao blijft onverminderd aantrekkelijk. Misschien juist nóg aantrekkelijker. Curaçao heeft gunstige fiscale regelingen, Curaçao is sinds lange tijd een hub voor handel tussen Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Noord-Amerika, de dienstverlenende sector is professioneel, en bedrijfskosten, waaronder personeelskosten, zijn lager. Des te meer reden om daadwerkelijk een onderneming op te zetten op Curaçao in plaats van in eigen land. Op de website van Corporate Law Advisors staat over de achtergrond en mogelijkheden van de e-zone en exportregeling Curaçao meer te lezen, alsmede over het fiscaal advies- en oprichtingstraject.
Natuurlijk moeten voor vestiging wel diverse factoren goed gewaarborgd worden, zoals de hiervoor genoemde drie punten: substance, feitelijke leiding en transfer pricing.
Conclusie
In de afgelopen jaren besteedden wij in onze fiscaal advies- en oprichtingstrajecten samen met fiscalisten al uitvoerig aandacht aan deze cruciale factoren. Wat ons betreft is vestiging in de e-zone en met de exportregeling op Curaçao dus nog steeds, en misschien juist nog meer, een zeer interessante investeringsmogelijkheid.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).